มข.พัฒนาระบบรับรองทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นแบบให้กรมการแพทย์ขยายผลใช้ทั่วประเทศ

ads2500x300

        เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมการแพทย์ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดทำระบบการออกเอกสารรับรองทางการแพทย์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมีพยานร่วมลงนามดังนี้ ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์ และ นายชัยชนะ วีระสุชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กฎหมาย และวินัย กรมการแพทย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

        นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงความร่วมมือของกรมการแพทย์ว่า เชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศักยภาพทั้งด้านการแพทย์ และด้านดิจิทัล โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการออกเอกสารรับรองทางการแพทย์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมการแพทย์เห็นควรว่าอยากให้ริเริ่มจากโรงเรียนแพทย์ก่อน ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็นหมุดหมายสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยในภาวะวิกฤตินี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าจะได้ร่วมมือทางวิชาการช่วยชาวไทยในโอกาสต่อไป

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์

        รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากกรมการแพทย์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเอกสารรับรองทางการแพทย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะนำมาใช้แทนการออกเอกสารรับรองแบบกระดาษ เพื่อป้องกันการปลอมแปลง และเพื่อให้เอกสารมีความเชื่อถือได้ในระดับสากล บันทึกความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบของการออกเอกสารรับรองรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ HL7 FHIR บนพื้นฐานเทคโนโลยี Blockchain บันทึกความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กรมการแพทย์ ที่จะทำให้องค์ความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับ เอกสารรับรองทางการแพทย์รูปแบบดิจิทัลขยายผลออกไปในวงกว้าง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะสนับสนุนการพัฒนาระบบต้นแบบนี้และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการพัฒนาให้กับกรมการแพทย์ต่อไป

        นพ.ธนภพ ณ นครพนม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง ความเป็นมาและนำเสนอการพัฒนาระบบการออกเอกสารรับรองทางการแพทย์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังพัฒนาระบบการออกเอกสารรับรองทางการแพทย์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บนพื้นฐานเทคโนโลยี Blockchain และ Decentralized Identifiers และพัฒนาโดยใช้มาตรฐานข้อมูลทางสุขภาพในระดับสากล HL7 FHIR ซึ่งเราได้วางแผนการพัฒนาไว้ 3 ส่วน ประกอบด้วย เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน เอกสารรับรองการหายป่วยจากโรคโควิด 19 และเอกสารรับรองผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งปัจจุบันเราได้ออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และคาดว่าจะสามารถนำมาทดลองใช้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กรมการแพทย์เพื่อนำไปขยายผลใช้ในระดับประเทศในระยะเวลาอันใกล้นี้

ที่มา https://th.kku.ac.th/72965/

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง