มติ ศบค. ยกระดับ 6 จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม

news2020_Facebook1

สรุปมติที่ประชุมศบค. 29 เม.ย.64 มาตรการยกระดับ 6 จังหวัด เป็น พื้นที่สีแดงเข้ม ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด สีแดง และพื้นที่ควบคุม สีส้ม

วันที่ 29 เม.ย. 64 เวลา 16.00 . นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงมติศบค. ว่าที่ประชุมศบค.มีมติในการยกระดับ การปรับพื้นที่โซนสีใหม่ ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด (สีแดงเข้ม) ได้แก่

 • กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ ปทุมธานี

มาตรการยกระดับสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีดังนี

 • ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวนรวมกันมากกว่า 20 คน
 • ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะ ของการนํากลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น โดยงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ในร้าน และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา
 • สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกําลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้ปิดให้บริการ ยกเว้น สถานที่ใช้เป็นเอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ส่วนสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกําลังกาย ประเภทกลางแจ้งหรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม สําหรับการแข่งขันกีฬาที่เคยได้รับอนุญาต จากนายกรัฐมนตรีให้จัดการแข่งขันได้ เมื่อได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ กําหนดแล้วให้สามารถจัดการแข่งขันได้ต่อไป
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มี ลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 น, โดยให้จํากัดจํานวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็น ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ
 • ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น.  สําหรับ ร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด 24 สี่ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดําเนินการได้ใน เวลา 04.00 นาฬิกา
 • การงดการเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดงดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจําเป็นเพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ยง ต่อการติดโรค

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 45 จังหวัด (จากเดิม 18 จังหวัด) ได้แก่

 1. จังหวัดกาญจนบุรี
 2. จังหวัดกําแพงเพชร
 3. จังหวัดขอนแก่น
 4. จังหวัดจันทบุรี
 5. จังหวัดฉะเชิงเทรา
 6. จังหวัดชัยภูมิ
 7. จังหวัดเชียงราย
 8. จังหวัดตาก
 9. จังหวัดตรัง
 10. จังหวัดนครปฐม
 11. จังหวัดนครราชสีมา
 12. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 13. จังหวัดนครสวรรค์
 14. จังหวัดนราธิวาส
 15. จังหวัดน่าน
 16. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 17. จังหวัดปราจีนบุรี
 18. จังหวัดปัตตานี
 19. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 20. จังหวัดพัทลุง
 21. จังหวัดพิจิตร
 22. จังหวัดพิษณุโลก
 23. จังหวัดเพชรบุรี
 24. จังหวัดเพชรบูรณ์
 25. จังหวัดภูเก็ต
 26. จังหวัดมหาสารคาม
 27. จังหวัดยะลา
 28. จังหวัดร้อยเอ็ด
 29. จังหวัดระนอง
 30. จังหวัดระยอง
 31. จังหวัดราชบุรี
 32. จังหวัดลพบุรี
 33. จังหวัดลําปาง
 34. จังหวัดลําพูน
 35. จังหวัดศรีสะเกษ
 36. จังหวัดสระแก้ว
 37. จังหวัดสงขลา
 38. จังหวัดสมุทรสาคร
 39. จังหวัดสระบุรี
 40. จังหวัดสุโขทัย
 41. จังหวัดสุพรรณบุรี
 42. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 43. จังหวัดอ่างทอง
 44. จังหวัดอุดรธานี
 45. จังหวัดอุบลราชธานี

มาตรการยกระดับ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด  มีดังนี้

 • ให้สวมหน้ากาก อนามัย/หน้ากาก ผ้า เมื่อออกนอก เคหะสถาน หรือ อยู่ในที่สาธารณะ
 • ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า 50 คน
 • ร้านอาหาร บริโภคในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น.สั่งกลับบ้าน ไม่เกิน 23.00 น. (งดการจําหน่าย และดื่มสุราในร้าน)
 • ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง เปิดบริการ 04.00-23.00 น.
 • ปิด สถานบริการ สถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ
 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการตามปกติ ไม่เกิน 21.00 น. (จํากัดจํานวนคนงดจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย)
 • ห้ามใช้อาคาร สถานศึกษาทุกระดับ สถานบันกวดวิชา
 • สถานที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่มีกิจกรรมเสี่ยง เปิดบริการตามข้อกําหนด สถานที่เล่นกีฬาเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.แข่งขัน ได้โดยจํากัดผู้ชม/ผู้เล่น

 

พื้นที่ควบคุม(สีส้ม) 26 จังหวัด (เดิม 59 จังหวัด) ได้แก่

 1. จังหวัดกระบี่
 2. จังหวัดกาฬสินธุ์
 3. จังหวัดชัยนาท
 4. จังหวัดชุมพร
 5. จังหวัดตราด
 6. จังหวัดนครนายก
 7. จังหวัดนครพนม
 8. จังหวัดหนองคาย
 9. จังหวัดบึงกาฬ
 10. จังหวัดบุรีรัมย์
 11. จังหวัดพังงา
 12. จังหวัดพะเยา
 13. จังหวัดแพร่
 14. จังหวัดมุกดาหาร
 15. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 16. จังหวัดยโสธร
 17. จังหวัดเลย
 18. จังหวัดสกลนคร
 19. จังหวัดสตูล
 20. จังหวัดสมุทรสงคราม
 21. จังหวัดสิงห์บุรี
 22. จังหวัดสุรินทร์
 23. จังหวัดหนองบัวลําภู
 24. จังหวัดอุตรดิตถ์
 25. จังหวัดอุทัยธานี
 26. จังหวัดอํานาจเจริญ

มาตรการยกระดับ สำหรับพื้นที่ควบคุม(สีส้ม) มีดังนี้

 • ให้สวมหน้ากาก อนามัย/หน้ากาก ผ้า เมื่อออกนอก เคหะสถาน หรือ อยู่ในที่สาธารณะ
 • ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า 50 คน
 • ร้านอาหารบริโภคในร้านได้ ไม่เกิน 23.00 น. (งดการจําหน่าย และงดดื่มสุรา)
 • ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง เปิดบริการตามปกติ (ตามมาตรการที่กําหนด)
 • ปิด สถานบริการ สถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ
 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการตามปกติ ไม่เกิน 21.00 น. (จํากัดจํานวนคนงดจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย)
 • ห้ามใช้อาคาร สถานศึกษาทุกระดับ สถานบันกวดวิชา
 • สถานที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่มีกิจกรรมเสี่ยง เปิดบริการตามข้อกําหนด สถานที่เล่นกีฬาเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.แข่งขัน ได้โดยจํากัดผู้ชม/ผู้เล่น

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง