เมืองชุมแพพร้อมรับผู้ป่วยโควิดรักษาที่ศูนย์กักแยกตัวในชุมชน (Community Isolation)

news2021_Facebook1

      สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เกิดการแพร่ระบาดเชื้อโควิดมีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์จำนวน 10 รายในพื้นที่ตำบลหนองเสาเล้า ทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมแพจนกระทั่งอาการเป็นปกติ ในวันที่ 15 ก.ค. 64 ซึ่งอยู่ในระยะการรักษาวันที่ 13 โรงพยาบาลชุมแพได้ส่งผู้ป่วยโควิดกลุ่มนี้กลับไปดูแลกักแยกตัวต่อที่บ้าน (Home isolation) จนครบ 14 วัน จำนวน 4 ราย เป็นชายอายุ 54 ปี 1 ราย หญิงอายุ 50 ปี 1 ราย เด็กหญิงอายุ 3 ปี 2 ราย โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ประจำรพ.สต.หนองเสาเล้า อบต.หนองเสาเล้า ครอบครัวผู้ป่วย และชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดีในการกักแยกตัวอยู่ในบริเวณบ้านที่ห่างไกลชุมชน การสนับสนุนจัดหาอาหารและของใช้จำเป็นอื่น ๆ การแนะนำการตรวจวัดสัญญาณชีพ และเฝ้าระวังดูแลอาการผู้ป่วยจนครบระยะรักษา 14 วัน

      จากสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอำเภอชุมแพ พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ ดร.ถนัต จ่ากลาง สาธารณสุขอำเภอชุมแพ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ขยายผลการทำ Home Isolation และ Community Isolation ไปสู่เขตพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ทั้ง 12 ตำบล โดยการกำหนดพื้นที่ในชุมชนเพื่อรับดูแลผู้ป่วย เช่น ชั้น 2 ของอาคารรพ.สต. ศพด. วัด อาคารหอประชุมอปท. เป็นต้น โดยใช้หลักการดูแลตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวผ่านกลไก 3 หมอ ได้แก่ หมออสม. หมอรพ.สต. และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับส่วนท้องถิ่นและคนในชุมชน เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโควิดที่มีภูมิลำเนาในชุมชนด้วยคนในชุมชน

      30 กรกฎาคม 2564 พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ มอบหมาย นพ.พงษ์ศักดิ์ จันทร์งาม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ และทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังเจ้าหน้าที่ และประเมินความพร้อมการจัดบริการ Community isolation เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลชุมแพ พบว่า เจ้าหน้าที่และท้องถิ่นมีความพร้อมในการเปิด Community isolation center รับดูแลผู้ป่วยโควิดชาวชุมแพ เจ้าหน้าที่และชุมชนมีความมั่นใจในการรับดูแลผู้ป่วยในชุมชนมากขึ้น

      แม้เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก แต่เราทุกคนก็จะทำเพื่อพาคนชุมแพกลับมารักษาที่บ้าน และประชาชนชาวชุมแพปลอดภัย

เราพร้อมแล้ว…สู้โควิดไปด้วยกัน…

                 

ที่มา โรงพยาบาลชุมแพ

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง