กอ.รมน. ขอนแก่น บูรณาการร่วม จับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 14 ราย

news2021_Facebook1
ads2500x300

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น บูรณาการร่วม ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และหลบหนีเข้าเมือง จังหวัดขอนแก่น ออกตรวจสอบ แคมป์คนงานก่อสร้าง ในเขตจังหวัดขอนแก่น ช่วงการแพร่ระบาด ของเชื้อ โควิท 19 จับกุมแรงงานต่างด้าว 14 ราย

      วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการข่าว กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะทำงานติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย อำเภอเมืองขอนแก่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 และ สำนักงานป้องกันจังหวัด

      ออกดำเนินการตรวจสอบการทำงานแรงงานต่างด้าวและสร้างการรับรู้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 ในไซต์งานก่อสร้าง ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
      1. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านคาซ่า มะลิวัลย์ จากการเข้าตรวจสอบพบว่ามีผู้รับเหมาก่อสร้างจำนวน 1 ราย มีแรงงานต่างด้าวเมียนมา จำนวน 18 ราย
      2. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านพฤกษาแอร์พอร์ต มีผู้รับเหมาก่อสร้างจำนวน 1 ราย มีแรงงานไทย จำนวน 7 ราย
      3. โครงการก่อสร้างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดขอนแก่น มีผู้รับเหมาก่อสร้างจำนวน 3 ราย เป็นแรงงานต่างด้าวกัมพูชาจำนวน 12 ราย ลาวจำนวน 2 ราย แรงงานไทยจำนวน 30 ราย และผู้ติดตามจำนวน 4 ราย

      จากการเข้าตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างทั้ง 3 แห่ง พบ 1 แห่งที่มีแรงงานผิดกฎหมายคือ ไซต์งานโครงการก่อสร้างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดขอนแก่น พบการกระทำความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชกำหนดการบริหารการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 มาตรา 13 จำนวน 12 ราย และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 จำนวน 2 ราย พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตามกฎหมาย

      ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 ของแต่ละหน่วยงาน ให้แก่แรงงานต่างด้าวและนายจ้างได้รับทราบและเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง