งาน : สนักงานนิติบุคคล หมู่บ้านภาภิรมย์ พาร์ควิลล์    (อ่าน 3,866)สนักงานนิติบุคคล หมู่บ้านภาภิรมย์ พาร์ควิลล์

เป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ประมาณ 200 หลังคา

คุณสมบัติ ของเจ้าหน้าที่ธุรการ นิติบุคคลหมู่บ้านภาภิรมย์ พาร์ควิลล์
 
1.  คุณสมบัติ
              - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือ เทียบเท่า
              - มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word , Excel เป็นอย่างดี
              - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการและการประสานงานกับบุคคลอื่น
              - ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน
              - หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.  ภาระงาน
              - งานธุรการและงานเอกสาร
              - งานติดต่อประสานงาน
              - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
3.  เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
              - สัญญาแรก 1 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 3 เดือน
              - สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน 2 ปี
 
4.  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลได้รับสวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
 
5.  เอกสารและหลักฐานการสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2     รูป
              - สำเนาใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)  อย่างละ 1 ฉบับ
              - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
              - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล จำนวน 1 ฉบับ ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ  A4  เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
 
6.  การสมัคร
              - โทรติดต่อ เพื่อยื่นเอกสารและกรอกใบสมัครได้ที่ คุณตุ๊กตา  089-6203868
 
7.  การคัดเลือก
- โดยการพิจารณาเอกสาร หลักฐาน และการสัมภาษณ์ วันเวลาที่นัดสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบเป็น  รายบุคคล
 
 ที่อยู่ : หมู่บ้านภาภิรมย์ พาร์ควิลล์ หมู่ 15 ถ.เหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 089-6203868, 086-6364006
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : phapirom@hotmail.comตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตรา : 1
เงินเดือน : 9,000
เพศ : หญิง
อายุ : 22-35 ปี
การศึกษา : ปวช.- ปวส.
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : คุณสมบัติ ของเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานนิติบุคคล ภาภิรมย์ พาร์ควิลล์
1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
- มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
- มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
- ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ภาระงาน
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานพัสดุ/ครุภัณฑ์
3. งานการเงิน และบัญชี
4. งานการประชุม
5. งานบริการ
6. งานติดต่อประสานงาน
7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่นิติบุคคลกำหนด

4. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 1 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 3 เดือน
- สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน 2 ปี
5. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลได้รับสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานกำหนด

6. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
6.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
6.2 สำนาใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) อย่างละ 1 ฉบับ
6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
6.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

7. การสมัคร
โทรติดต่อ เพื่อยื่นเอกสาร และกรอกใบสมัครได้ที่ คุณตุ๊กตา หมายเลข 089-6203868, 086-6364006

8. การคัดเลือก โดยการพิจารณาเอกสาร หลักฐาน และการสัมภาษณ์ วันเวลาที่นัดสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล3 กุมภาพันธ์ 61 14:38:06
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.