งาน : โรงแรมโฆษะโฮลดิ๊ง จำกัด    (อ่าน 585)
โรงแรมโฆษะโฮลดิ๊ง จำกัด


ที่อยู่ : เลขที่250-252 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 4000
โทรศัพท์ : 081-060-3773
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : recruit_hr@kosahotel.comตำแหน่ง : คนสวน
อัตรา : 2
เงินเดือน : 9,600
เพศ : ชาย
อายุ : 25-50
การศึกษา : ม.3 ม.6 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : คุณสมบัติ
1.รักและเอาใจใส่ในงาน
2.มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

เอกสานในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.วุฒิการศึกษา
4.ใบผ่านทหาร
5.ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6.รูปถ่าย 2 รูป
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เพศ : ชาย
อายุ : 20-35
การศึกษา : ปวส ปวช ปริญญาตรีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : คุณสมบัติ
1.สามารถทำงานกะดึกได้
2.รักและเอาใจใส่ในงาน
3.มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสานในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.วุฒิการศึกษา
4.ใบผ่านทหาร
5.ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6.รูปถ่าย 2 รูป
7.ใบขับขี่ประเภทที่ 2
ตำแหน่ง : พนักงานล้างจาน
อัตรา : 2
เงินเดือน : 9,600
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25-40ปี
การศึกษา : ม.3 ม.6 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : คุณสมบัติ
1.สามารถทำงานกะดึกได้
2.รักและเอาใจใส่ในงาน
3.มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

เอกสานในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.วุฒิการศึกษา
4.ใบผ่านทหาร
5.ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6.รูปถ่าย 2 รูป
ตำแหน่ง : ซักรีด
อัตรา : 2
เงินเดือน : 9,600
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25-40ปี
การศึกษา : ม.3 ม.6 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : คุณสมบัติ
1.สามารถทำงานกะดึกได้
2.รักและเอาใจใส่ในงาน
3.มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

เอกสานในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.วุฒิการศึกษา
4.ใบผ่านทหาร
5.ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6.รูปถ่าย 2 รูป
ตำแหน่ง : มาร์คกี้
อัตรา : 3-4
เงินเดือน : 9,600
เพศ : หญิง
อายุ : 20-30 ปี
การศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : คุณสมบัติ
1.หน้าตารูปร่างดี ส่วนสูง 160 ซม.ขึนไป
2.สามารถทำงานกะดึกได้
3.รักและเอาใจใส่ในงาน
4.มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

เอกสานในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.วุฒิการศึกษา
4.ใบผ่านทหาร
5.ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6.รูปถ่าย 2 รูป


11 กุมภาพันธ์ 62 17:23:06
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.