งาน : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    (อ่าน 1,834)


สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การให้บริการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมพัฒนาการและการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชน โดยเด็กที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการ ปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวชเด็ก เช่น พัฒนาการล่าช้า สมาธิสั้น ออทิสติก บกพร่องด้านการเรียนรู้ ลมชัก ไม่ไปโรงเรียน อารมณ์รุนแรง เป็นต้น

ที่อยู่ : 282 หมู่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 400000
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ 0-4391-0770–1 โทรสาร 0-4391-0772
เว็บไซต์ : http://www.necam.go.th/
อีเมล : -ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 7,100 บาท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่ต่ำกว่า 20 ปี
การศึกษา : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรศึกษา ม.3 และ ม.6
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
- ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 61 ถึงวันที่ 19 ม.ค. 61 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า 9.00-11.00 น ภาคบ่าย 13.30-15.00 น โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร


11 มกราคม 61 11:35:18
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.