พนักงานขายเอกชน(เซลล์) ผู้จัดการร้านเคแคมปัส สาขา มข. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน พนักงานจัดซื้อ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงานขาย(เซลล์)ประจำจังหวัดมหาสารคาม พนักงานขายหน้าร้าน(สาขา มข.)

พนักงานขายเอกชน(เซลล์) ผู้จัดการร้านเคแคมปัส สาขา มข. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน พนักงานจัดซื้อ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงานขาย(เซลล์)ประจำจังหวัดมหาสารคาม พนักงานขายหน้าร้าน(สาขา มข.)

พนักงานขายเอกชน(เซลล์) ผู้จัดการร้านเคแคมปัส สาขา มข. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน พนักงานจัดซื้อ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงานขาย(เซลล์)ประจำจังหวัดมหาสารคาม พนักงานขายหน้าร้าน(สาขา มข.)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล personal_kknt@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานขายเอกชน(เซลล์) ผู้จัดการร้านเคแคมปัส สาขา มข. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน พนักงานจัดซื้อ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำหน่ายและให้บริการสินค้าวัสดุเครื่องเขียนและครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด งานระบบ IT สารสนเทศทางการศึกษาและภาคธุรกิจแบบครบวงจร ทางบริษัทได้เปิดรับสมัคร หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเป็นผู้นำและสามารถรับผิดชอบดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ สามารถวางแผนจัดสรรบุคคลเข้าทำงานกับบริษัท ชอบความท้าทายในการทำงานด้านการบริหาร จัดหากิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลในบริษัทได้

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1. อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. ไม่จำกัดเพศ
3. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
5. มีประสบการณ์ด้านบริหารงานฝ่ายปฏิบัติ(ช่าง แม่บ้าน รปภ.) ฯลฯ
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
7. มีความรู้และประสบการณ์ในด้านแรงงาน และกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
8. สามารถขับรถยนต์ได้
9. ความสามารถอื่นๆสามารถประยุกต์ใช้งานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
1. งานวางแผนกำลังคน / กลยุทธ์ / การบริหารบุคคล
2. ประกาศรับสมัครงานผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท, การใช้บริการบริษัทจัดหางาน
3. งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร
4. งานเอกสาร / ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร / ทำเงินเดือนพนักงาน
5. การประเมินผลงาน
6 .ดูแลกฎระเบียบและความสัมพันธ์ภายในองค์กร
7. งานจัดเก็บข้อมูลพนักงานและงานเอกสารต่าง ๆ

สวัสดิการพนักงาน

1. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
2. สวัสดิการเงินสะสมบำเหน็จ
3. สวัสดิการเงินกู้
4. ประกันสังคม / ประกันหมู่

5. วันหยุดตามกฏหมาย
6. ส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน
7. ค่าอุปกรณ์การเรียนของบุตร

บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำหน่ายและให้บริการสินค้าวัสดุเครื่องเขียนและครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด งานระบบ IT สารสนเทศทางการศึกษาและภาคธุรกิจแบบครบวงจร

ทางบริษัทได้เปิดรับสมัคร พนักงานขายเอกชน(เซลล์) มีความสามารถในการต่อรองเจรจาได้ ชอบพูดคุยมีมนุษยสัมพันธที่ดี บุคลิกภาพดี มีการสื่อสารและโน้มน้าวคนได้เก่ง สามารถเดินทางต่างอำเภอได้

พนักงานขายเอกชน(เซลล์) 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุ 23-40 ปี
4. มีประสบการณ์กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน (ติตต่อ , ประสานงาน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบในงาน
7. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และอดทน
8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
9. ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ลักษณะของงาน
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอก
2. เดินทางต่างอำเภอได้
3. จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท
4. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า
5. ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา
6. จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อขาย

สวัสดิการพนักงาน
1. ค่าคอมมิชชั่น
2. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
3. สวัสดิการเงินสะสมบำเหน็จ
4. สวัสดิการเงินกู้

5. ประกันสังคม / ประกันหมู่
6. วันหยุดตามกฎหมาย
7. ส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน
8. ค่าอุปกรณ์การเรียนของบุตร

บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำหน่ายและให้บริการสินค้าวัสดุเครื่องเขียนและครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด งานระบบ IT สารสนเทศทางการศึกษาและภาคธุรกิจแบบครบวงจรทางบริษัทได้เปิดรับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน มีความเป็นผู้นำและสามารถรับผิดชอบดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายตามที่กำหนดไว้จัดทำรายงานทางการเงิน วางแผนควบคุมและตรวจการทำบัญชีได้อย่างถูกต้องและนำส่งได้ตรงตามเวลา นอกเหนือจากความสามารถในการทำงานด้านการบัญชีแล้ว สิ่งสำคัญคือความซื่อสัตย์ และความละเอียดรวมถึงต้องมีความสามารถในด้านการสอนงานบุคคลอื่นในสายงาน ทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอด ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปด้านการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิง
3. อายุ 35-45 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
5. มีความเข้าใจด้านโปรแกรมการจัดระบบงานบัญชีเป็นอย่างดี
6. มีความเข้าใจในการจัดทำ งบดุล งบกำไรขาดทุน และภาษี ได้เป็นอย่างดี
7. มีความสามารถจัดทำรายงานภาษีของกรมสรรพากรได้
8. มีความสามารถปิดงบประจำเดือน งบประจำปี และ บัญชีทรัพย์สินได้
9. มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถบริหารทีมในการทำงานได้
10.หากมีประสบการณ์จากบริษัท Trading Business จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะของงาน
1. รับผิดชอบ ดูแล และบริหารทีมงาน ให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายหรือแผนที่กำหนดไว้ได้อย่างมีศักยภาพ
2. บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3. จัดทำรายงานบัญชีการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชชีได้อย่างถูกต้อง เพื่อเสนอให้กับฝ่ายบริหาร
4. สามารถวางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
5. สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวกและราบรื่น

สวัสดิการพนักงาน

1. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
2. สวัสดิการเงินสะสมบำเหน็จ
3. สวัสดิการเงินกู้
4. ประกันสังคม / ประกันหมู่

5. วันหยุดตามกฏหมาย
6. ส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน
7. ค่าอุปกรณ์การเรียนของบุตร

บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำหน่ายและให้บริการสินค้าวัสดุเครื่องเขียนและครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด งานระบบ IT สารสนเทศทางการศึกษาและภาคธุรกิจแบบครบวงจรทางบริษัทได้เปิดรับสมัคร พนักงานจัดซื้อ มีทักษะการพูดคุยเจรจาสื่อสารที่ดี มีกระบวนการตัดสินใจที่เป็นระบบและมีกระบวนการคิดเป็นขั้นตอน ตามเหตุและผล  สามารถติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ (supplier)ได้ มีสามารถติดต่อประสานงานระหว่างแผนกได้ และจัดทำรหัสสินค้าในโปรแกรมสำเร็จรูปของบริษัทได้

พนักงานจัดซื้อ 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

2. อายุ 23-35 ปี

3. ไม่จำกัดเพศ

4. มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นอย่างดี E-mail & Internet , Microsoft Office and Excel

6. มีทักษะการสื่อสารเจรจา

7. มีความรู้ความเข้าใจสินค้า วัสดุสำนักงานหรือเฉพาะทางจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบในงาน

9. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และอดทน

ลักษณะของงาน

1. มีทักษะด้านการต่อรองเจรจาหาสินค้าให้กับบริษัท

2. จัดทำรหัสสินค้า และจัดทำหมวดหมู่สินค้า

3. ติดต่อสั่งซื้อสินค้าและบริการกับทาง Supplier

4. จัดทำการเปรียบเทียบราคาของสินค้า

5. ตรวจสอบใบสั่งซื้อ ใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี

6. จัดทำรายงานประจำเดือนการสั่งซื้อสินค้า

สวัสดิการพนักงาน

1. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
2. สวัสดิการเงินสะสมบำเหน็จ
3. สวัสดิการเงินกู้
4. ประกันสังคม / ประกันหมู่

5. วันหยุดตามกฏหมาย
6. ส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน
7. ค่าอุปกรณ์การเรียนของบุตร

บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำหน่ายและให้บริการสินค้าวัสดุเครื่องเขียนและครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด งานระบบ IT สารสนเทศทางการศึกษาและภาคธุรกิจแบบครบวงจรทางบริษัทได้เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด ที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดโปรโมชั่นต่างๆของสินค้า สามารถต่อรองเจรจากับลูกค้าได้ สามารถทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 20-35 ปี
3. ไม่จำกัดเพศ
4. มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดหรือด้านอื่นๆจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีบุคลิกภาพที่ดี
6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นอย่างดี
7. มีความสามารถในการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทัศนคติเชิงบวก
9. สามารถขับรถยนต์ได้
ลักษณะของงาน
1. ขยายตลาด และพัฒนาสินค้าและบริการผ่านการส่งเสริมการขายเพื่อต่อยอดการขาย
2. มีความรู้ความเข้าใจด้าน Online เช่น Website, Facebook, Line OA
3. วางแผนและวางกลยุทธทางการตลาด
4. ดูแลแพลตฟอร์มการตลาดของบริษัทฯ ตามช่องทางที่ได้รับมอบหมาย
5. ประชาสัมพันธ์งานหรือโปรโมชั่นต่างๆ ให้ลูกค้าทราบทางช่องต่างๆ

สวัสดิการพนักงาน

1. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
2. สวัสดิการเงินสะสมบำเหน็จ
3. สวัสดิการเงินกู้
4. ประกันสังคม / ประกันหมู่

5. วันหยุดตามกฏหมาย
6. ส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน
7. ค่าอุปกรณ์การเรียนของบุตร

บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำหน่ายและให้บริการสินค้าวัสดุเครื่องเขียนและครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด งานระบบ IT สารสนเทศทางการศึกษาและภาคธุรกิจแบบครบวงจรทางบริษัทได้เปิดรับสมัคร พนักงานขายเอกชน(เซลล์) มีความสามารถในการต่อรองเจรจาได้ ชอบพูดคุยมีมนุษยสัมพันธที่ดี บุคลิกภาพดี มีการสื่อสารและโน้มน้าวคนได้เก่ง สามารถเดินทางต่างอำเภอได้
พนักงานขาย(เซลล์) ประจำจังหวัดมหาสารคาม
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุ 23-40 ปี
4. มีประสบการณ์กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน (ติตต่อ , ประสานงาน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบในงาน
7. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และอดทน
8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
9. ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ลักษณะของงาน
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอก
2. เดินทางต่างอำเภอได้
3. จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท
4. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า
5. ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา
6. จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อขาย
7.ทำงานภายในเขตจังหวัดมาหาสารคามหรือทำงานจังหวัดใกล้เคียงได้
8.เข้ามาทำงานที่สำนักงานใหญ่ อยู่ที่หวัดขอนแก่นประมาณ 1-2วัน ต่อสับดาห์
สวัสดิการพนักงาน
1. ค่าคอมมิชชั่น
2. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
3. สวัสดิการเงินสะสมบำเหน็จ
4. สวัสดิการเงินกู้
5. ประกันสังคม / ประกันหมู่
6. วันหยุดตามกฎหมาย
7. ส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน
8. ค่าอุปกรณ์การเรียนของบุตร

สถานที่ทำงาน : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด 12/57 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ช่องทางการติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร.043-466000 ต่อ 501 หรือ โทร.085-6819286
E-mail : [email protected]
สนใจติดต่อสมัครได้ที่ บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด (ตรงข้ามตลาดหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์)

บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำหน่ายและให้บริการสินค้าวัสดุเครื่องเขียนและครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด งานระบบ IT สารสนเทศทางการศึกษาและภาคธุรกิจแบบครบวงจรทางบริษัทได้เปิดรับสมัคร ผู้จัดการร้าน สาขา มข. ผู้ที่มีใจรักด้านงานขายและมีใจรักบริการ มีความเป็นผู้นำสามารถดูแลพนักงานในสาขาได้ ชอบพูดคุยแนะนำสินค้าและบริการด้านการขาย ดูแลภายในร้าน สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (OT)


ผู้จัดการร้าน เค แคมปัส (สาขา มข.) 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
2. อายุ 25-45 ปี
3. ไม่จำกัดเพศ
4. มีความเป็นผู้นำ มีการสื่อสารได้ดี
5. มีประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการร้าน ในระดับผู้ช่วยหรือหัวหน้างาน
6. มีใจรักในงานบริการ
7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบในงาน
8. มีความความซื่อสัตย์ อดทน
ลักษณะของงาน
1. จัดทำรายงานสรุปรายได้ประจำวัน
2. ควบคุม และตรวจเช็คสต็อคสินค้าภายในร้าน
3. ส่งเสริมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4. จัดตาราง การเข้างานของพนักงาน
5. รับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อยของร้านในเป็นไปตามมาตรฐาน

สวัสดิการพนักงาน
1. ค่าคอมมิชชั่นจากเป้าของยอดขาย
2. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
3. สวัสดิการเงินสะสมบำเหน็จ
4. สวัสดิการเงินกู้

5. ประกันสังคม / ประกันหมู่
6. วันหยุดตามกฏหมาย
7. ส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน
8. ค่าอุปกรณ์การเรียนของบุตร

บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำหน่ายและให้บริการสินค้าวัสดุเครื่องเขียนและครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด งานระบบ IT สารสนเทศทางการศึกษาและภาคธุรกิจแบบครบวงจรทางบริษัทได้เปิดรับสมัคร พนักงานขายหน้าร้าน สาขา มข. ผู้ที่มีใจรักด้านงานขายและมีใจรักบริการ ชอบพูดคุยแนะนำสินค้าและบริการด้านการขาย จัดสินค้ายกสินค้าเข้าชั้น เช็คสินค้าตรวจนับสินค้าในสาขา สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (OT)
พนักงานขายหน้าร้าน สาขา มข. 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
2. อายุ 20-40 ปี
3. ไม่จำกัดเพศ
4. มีประสบการณ์ด้านการขายและบริการ
5. มีใจรักในงานบริการ
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบในงาน
7. มีความความซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
ลักษณะของงาน
1. ต้อนรับลูกค้าแนะนำขายสินค้าให้แก่ลูกค้า
2. ควบคุม ดูแล รับเข้าสินค้าภายในร้าน
3. ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
สวัสดิการพนักงาน
1. ค่าคอมมิชชั่นจากเป้าของยอดขาย
2. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
3. สวัสดิการเงินสะสมบำเหน็จ
4. สวัสดิการเงินกู้
5. ประกันสังคม / ประกันหมู่
6. วันหยุดตามกฏหมาย
7. ส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน
8. ค่าอุปกรณ์การเรียนของบุตร

สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น U-center ติดกับร้านสะดวกซื้อ7-11 (ร้านสีส้ม)
ช่องทางการติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร.043-042599 ,043-466000 ต่อ 501 หรือ โทร.085-6819286
E-mail : [email protected]
สนใจติดต่อสมัครได้ที่หน้าร้าน เค.แคมปัส สาขา มข. หรือ สำนักงานใหญ่บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด
(ตรงข้ามตลาดหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล personal_kknt@hotmail.com

บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด

12/57 ม.6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043-466000

HR_KKNT
โพสต์โดย
HR_KKNT