โรงพยาบาลขอนแก่น ราม รับสมัครงาน 7 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลขอนแก่น ราม รับสมัครงาน 7 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลขอนแก่น ราม รับสมัครงาน 7 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkkram@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ขอนแก่นราม

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการมีส่วนร่วมให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพกับโรงพยาบาลขอนแก่น ราม

1. เภสัชกร  (Full time)

    ำนวนที่ต้องการ…….4……...อัตรา

ลักษณะงานหลัก
ให้บริการจ่ายยาให้ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
ตอบคำถามให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการใช้ยาแก่ผู้ป่วยหรือ บุคคลากรทางการแพทย์
ทบทวนความถูกต้องของใบสั่งยา และยาก่อนส่งมอบ
บริหารจัดระบบ Stock ยา ร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง
Monitor ความเสี่ยงต่างๆ ด้านเภสัชกรรม
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศหญิง / เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ีบุคลิกภาพดี มีใจรักบริการ และสามารถไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ทำงานเป็นกะได้
มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (มีค่าประสบการณ์)
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีใบประกอบวิชาชีพ

เงินเดือน : เริ่มต้น  32,000 40,000.-บาท

สวัสดิการ
ปรับขึ้นเงินเดือนและมีโบนัสประจำปี (ตามนโยบาย รพ.)
มีลากิจ 5 วัน ลาพักร้อน 10 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน (ตามกฎหมาย)
มีค่ารักษาพยาบาล OPD และ IPD ตามสิทธิประกันสังคม
มีตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
มีเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุด
มีสวัสดิการหอพักพนักงาน (สำหรับสายวิชาชีพ)

     –      เอกสารและช่องทางการสมัครงาน

           เอกสารสมัครงาน

ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)
ใบประกอบวิชาชีพฉบับจริง และสำเนาประกอบวิชาชีพ
เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

             ช่องทางการสมัครงาน

สมัครออนไลน์
ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
ส่งรายละเอียดการสมัคร Resume มาที่ อีเมล: hrkkram @gmail.com

  2. นักรังสีการแพทย์

    จำนวนที่ต้องการ…...2…...อัตรา

ลักษณะงานหลัก
บริการเอกซเรย์ทั่วไป เอ็กซเรย์พิเศษตามมาตรฐานวิชาชีพ
เตรียมเครื่องเอกซเรย์ และอุปกรณ์เอกซเรย์ให้พร้อมใช้งาน
ป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซเรย์ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบคุณภาพภาพถ่ายทางรังสี ในระบบ PACS
ช่วยตรวจพิเศษร่วมกับรังสีแพทย์
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติ

เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
มีใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (มีค่าประสบการณ์)
มีค่าชำนาญงาน ( CT Scan/ MRI/ Mammogram)
สามารถปฏิบัติงาน บ่าย/ ดึกได้
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

           เงินเดือน : เริ่มต้น  39,800 55,000.- บาท

สวัสดิการ
ปรับขึ้นเงินเดือนและมีโบนัสประจำปี (ตามนโยบาย รพ.)
มีลากิจ 5 วัน ลาพักร้อน 10 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน (ตามกฎหมาย)
มีค่ารักษาพยาบาล OPD และ IPD ตามสิทธิประกันสังคม
มีตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
มีเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุด
มีสวัสดิการหอพักพนักงาน (สำหรับสายวิชาชีพ)

      เอกสารและช่องทางการสมัครงาน

           เอกสารสมัครงาน

ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)
ใบประกอบวิชาชีพฉบับจริง และสำเนาประกอบวิชาชีพ
เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

             ช่องทางการสมัครงาน

สมัครออนไลน์
ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
ส่งรายละเอียดการสมัคร Resume มาที่ อีเมล: hrkkram @gmail.com

      3. นักเทคนิคการแพทย์

         จำนวนที่ต้องการ………..1………อัตรา

ลักษณะงานหลัก
งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั่วไป
งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ PCR
งานบริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิต
งานตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลตรวจวิเคราะห์
งานประกันคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
งานเตรียมความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ เช่น เวชภัณฑ์ น้ำยาทดสอบ เครื่องมือ อุปกรณ์
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศหญิง / เพศชาย อายุ 23 ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (มีค่าประสบการณ์)
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เงินเดือน : เริ่มต้น  22,000 35,000.-บาท

สวัสดิการ
ปรับขึ้นเงินเดือนและมีโบนัสประจำปี (ตามนโยบาย รพ.)
มีลากิจ 5 วัน ลาพักร้อน 10 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน (ตามกฎหมาย)
มีค่ารักษาพยาบาล OPD และ IPD ตามสิทธิประกันสังคม
มีตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
มีเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุด
มีสวัสดิการหอพักพนักงาน (สำหรับสายวิชาชีพ)

          เอกสารและช่องทางการสมัครงาน

           เอกสารสมัครงาน

ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)
ใบประกอบวิชาชีพฉบับจริง และสำเนาประกอบวิชาชีพ
เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

             ช่องทางการสมัครงาน

สมัครออนไลน์
ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
ส่งรายละเอียดการสมัคร Resume มาที่ อีเมล: hrkkram @gmail.com

        4. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

          จำนวนที่ต้องการ……..1…….อัตรา

ลักษณะงานหลัก

กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ งานสรรหาและการคัดเลือก และว่าจ้างพนักงานให้มีประสิทธิภาพตามกฎเกณฑ์บริษัท
สำรวจอัตรากำลังและจัดทำแผนอัตรากำลังประจำปีและกำกับตรวจสอบอัตรากำลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน
ควบคุมและตรวจสอบการทำเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทน รายละเอียดรายบุคคลและภาพรวมหน่วยงาน ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและยื่นเอกสาร,ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ประกันสังคม, สรรพากร, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ธนาคาร ฯลฯ)
ตรวจสอบสรุปรายงานเวลาทำงาน รายงานขาดงาน ลาประเภทต่างๆ การมาสายและชั่วโมงการทำงานแต่ละแผนกให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์บริษัท
กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง อายุ 35-40 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์บริหารงานบุคคลโรงพยาบาลโดยตรง หรือมีประสบการณ์บริหารงานบุคคล 5 ปี ขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความรู้ประประสบการณ์กฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์
มีความรับผิดชอบสูง อดทน ซื่อสัตย์ ติดต่อประสานงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

เงินเดือน : เริ่มต้น  25,000 40,000.-บาท

สวัสดิการ
ปรับขึ้นเงินเดือนและมีโบนัสประจำปี (ตามนโยบาย รพ.)
มีลากิจ 5 วัน ลาพักร้อน 10 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน (ตามกฎหมาย)
มีค่ารักษาพยาบาล OPD และ IPD ตามสิทธิประกันสังคม
มีตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
มีเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุด
มีสวัสดิการหอพักพนักงาน (สำหรับสายวิชาชีพ)

          เอกสารและช่องทางการสมัครงาน

           เอกสารสมัครงาน

ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)
เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

             ช่องทางการสมัครงาน

สมัครออนไลน์
ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
ส่งรายละเอียดการสมัคร Resume มาที่ อีเมล: hrkkram @gmail.com

          5. พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ( PA)

         จำนวนที่ต้องการ………1………..อัตรา

ลักษณะงานหลัก

วัดสัญญาณชีพ/ ดูแลผู้ป่วยในความรับผิดชอบทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เช็ดตัวลดไข้, bed bath, ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน ฯลฯ
ช่วยแพทย์ พยาบาล เตรียมอุปกรณ์ในการทำหัตถการ
ดูแลความเรียบร้อยของหน่วยงาน
รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

   · เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

    · จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

    · ประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน

    · มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

    · มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   เงินเดือน : เริ่มต้น  10,600 15,000.- บาท

สวัสดิการ
ปรับขึ้นเงินเดือนและมีโบนัสประจำปี (ตามนโยบาย รพ.)
มีลากิจ 5 วัน ลาพักร้อน 10 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน (ตามกฎหมาย)
มีค่ารักษาพยาบาล OPD และ IPD ตามสิทธิประกันสังคม
มีตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
มีเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุด
มีสวัสดิการหอพักพนักงาน (สำหรับสายวิชาชีพ)

      เอกสารและช่องทางการสมัครงาน

           เอกสารสมัครงาน

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก (ฉบับจริง และสำเนา)
ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)
เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

             ช่องทางการสมัครงาน

สมัครออนไลน์
ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
ส่งรายละเอียดการสมัคร Resume มาที่ อีเมล: hrkkram @gmail.com

      6. พนักงานผู้ช่วยแพทย์ (DA)

         จำนวนที่ต้องการ……1……..อัตรา

ลักษณะงานหลัก

วัดสัญญาณชีพและซักประวัติผู้ป่วยก่อนเข้ามาพบแพทย์
เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้แพทย์ในการทำหัตถการ
ช่วยแพทย์ในห้องตรวจ
ออกบัตรนัดหมาย พาผู้ป่วยรับยา และชำระเงิน
ดูแลความเรียบร้อยในห้องตรวจ
รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

   · เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

    · จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

    · ประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน

    · มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

    · มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   เงินเดือน : เริ่มต้น  10,600 15,000.- บาท

สวัสดิการ
ปรับขึ้นเงินเดือนและมีโบนัสประจำปี (ตามนโยบาย รพ.)
มีลากิจ 5 วัน ลาพักร้อน 10 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน (ตามกฎหมาย)
มีค่ารักษาพยาบาล OPD และ IPD ตามสิทธิประกันสังคม
มีตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
มีเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุด
มีสวัสดิการหอพักพนักงาน (สำหรับสายวิชาชีพ)

      เอกสารและช่องทางการสมัครงาน

           เอกสารสมัครงาน

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก (ฉบับจริง และสำเนา)
ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)
เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

             ช่องทางการสมัครงาน

สมัครออนไลน์
ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
ส่งรายละเอียดการสมัคร Resume มาที่ อีเมล: hrkkram @gmail.com

     7. ช่างซ่อมบำรุง

         จำนวนที่ต้องการ……1………อัตรา

ลักษณะงานหลัก

ซ่อมและบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, ประปา, ระบบแก๊ส ระบบ Pine line ระบบอาคาร และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ใน รพ.
ติดตามตรวจสอบ การเดินเครื่องจักร, ระบบสุขาภิบาลและระบบบำบัดใน รพ.
บำรุงรักษา ติดตามและตรวจสอบสำรองอะไหล่ตามแผนของ รพ.
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ขึ้นไป
สามารถทำงานเป็นกะได้
หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : 11,300   15,000  บาท

สวัสดิการ
ปรับขึ้นเงินเดือนและมีโบนัสประจำปี (ตามนโยบาย รพ.)
มีลากิจ 5 วัน ลาพักร้อน 10 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน (ตามกฎหมาย)
มีค่ารักษาพยาบาล OPD และ IPD ตามสิทธิประกันสังคม
มีตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
มีเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุด
มีสวัสดิการหอพักพนักงาน (สำหรับสายวิชาชีพ)

      เอกสารและช่องทางการสมัครงาน

           เอกสารสมัครงาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับจริง และสำเนา)
เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

             ช่องทางการสมัครงาน

สมัครออนไลน์
ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
ส่งรายละเอียดการสมัคร Resume มาที่ อีเมล: hrkkram @gmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkkram@gmail.com

โรงพยาบาลขอนแก่น ราม

193 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

khonkaenram khonkaen
โพสต์โดย
khonkaenram khonkaen