โรงพยาบาลขอนแก่น ราม รับหลายตำแหน่ง

โรงพยาบาลขอนแก่น ราม รับหลายตำแหน่ง

โรงพยาบาลขอนแก่น ราม รับหลายตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkkram@gmail.com

 • พนักงานประจำ
 • ขอนแก่น

ขอนแก่นราม

บริษัทโรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด

ที่อยู่ 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์  043- 002002 ต่อ  4103 –  4105

Website : http://www.khonkaenram.com/

E-mail : [email protected]

Facebook : khonkaenram

สถานที่รับสมัคร :  สำนักงานผู้อำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 4 แผนกบุคคลและธุรการ

 1. พนักงานต้อนรับ(Front officers)
 2. เภสัชกร
 3. ช่างไฟฟ้า
 4. ยานยนต์ (พลขับ)
 5. การเงิน
 6. เวชระเบียน
 7. Sports Booking พนักงานรับจองสนามกีฬา
 8. พลเปล
 9. นักรังสีการแพทย์
 10. พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
 11. พยาบาลวิชาชีพ
 12. พนักงานนวดแผนไทย
 13. พนักงานทำความสะอาด

   

 

 1. พนักงานต้อนรับ (Front officers) จำนวน 4 ตำแหน่ง

–      เพศหญิง อายุ  22 – 35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการสื่อสาร รวมถึงภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีบุคลิกภาพดี
 • มีความกระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใบอบรมทางวิชาการและอื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)
 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

 1. เภสัชกร

     คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะ หรือขึ้นเวรได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)
 • ใบประกอบวิชาชีพฉบับจริง และสำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

 1. ช่างไฟฟ้า

   คุณสมบัติ

– เพศชายอายุ 24 – 30   ปี

– วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสอบการณ์ด้านไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความขยัน อดทน 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) (ฉบับจริง และสำเนา)

–     เอกสารรับรองการทำงาน(ถ้ามี)

–      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

 1. ยานยนต์ (พลขับ)

     คุณสมบัติ

– เพศชายอายุ ไม่เกิน 30   ปี

– วุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป

– สามารถขับรถฉุกเฉิน (Ambulance) ได้ และมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– บุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ

        – มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ไม่มีคดีความ ประวัติยาเสพติด, สุรา, ทะเลาะวิวาท

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือปริญญาบัตร (ฉบับจริง และสำเนา)

–     เอกสารรับรองการทำงาน(ถ้ามี)

–      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

 

 1. การเงิน

   คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุไม่เกิน 30  ปี

– วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ขึ้นไป

– สามารถพิมพ์ดีดได้ หรือพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้

– มีประสบการณ์ด้านการเงินของโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– บุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ

– ทำงานเป็นกะหรือขึ้นเวรได้

– รับหลายอัตรา 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือปริญญาบัตร (ฉบับจริง และสำเนา)

–     เอกสารรับรองการทำงาน(ถ้ามี)

–      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

 1. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ขึ้นไป
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ฉบับจริง และสำเนา)

–     เอกสารรับรองการทำงาน(ถ้ามี)

–      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

 1. Sports Booking พนักงานรับจองสนามกีฬา

      คุณสมบัติ

              – เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี

– วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ขึ้นไป

– มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ

– มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

– มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

    เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

– ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ฉบับจริง และสำเนา)

– เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

 

 1. พลเปล

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขึ้นเวรได้
 • มีความขยันอดทน รักในงานบริการ
 • บุคลิกภาพดี
 • รับหลายอัตรา

 

          เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)
 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

  

 1. นักรังสีการแพทย์

คุณสมบัติ

–  เพศหญิง/ชาย

–  วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

–   รับหลายอัตรา

ค่าตอบแทนสวัสดิการ

–  เงินเดือนสูง

–  ค่าใบประกอบวิชาชีพ

–  ค่าความชำนาญทางรังสี

– ค่าความเสี่ยงทางรังสี

– ค่าความปลอดภัยทางรังสี (จป.)

– รายได้ประจำ  42,600 บาท ต่อเดือนขึ้นไป (ยังไม่รวมค่าล่วงเวลา)

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)
 • ใบประกอบวิชาชีพฉบับจริง และสำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

 1. พนักงานผู้ช่วย (แผนกผู้ป่วยใน, แผนกรังสี, แผนกจ่ายกลาง, แผนกทันตกรรม)

          คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25ปี
 • วุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
 • สำเร็จหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก (ฉบับจริง และสำเนา)
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานเป็นกะหรือขึ้นเวรได้
 • มีบุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ
 • รับหลายอัตรา

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก (ฉบับจริง และสำเนา)
 • ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)
 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

 1. 11. พยาบาลวิชาชีพ

          คุณสมบัติ                                                                                                 

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพและได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับหลายอัตรา

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)
 • ใบประกอบวิชาชีพ (ฉบับจริง และสำเนา)
 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

 1. พนักงานนวดแผนไทย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับหลายอัตรา

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • ใบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย(ฉบับจริง และสำเนา)
 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

 1. พนักงานทำความสะอาด

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาประถมชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ทำงานเป็นกะ สามารถขึ้นเวรได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • ใบประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับจริง และสำเนา)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkkram@gmail.com

โรงพยาบาลขอนแก่น ราม

193 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

khonkaenram khonkaen
โพสต์โดย
khonkaenram khonkaen