งาน : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) รับพนักงานทำงานที่ขอนแก่นหลายตำแหน่ง    (อ่าน 23,169)


บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) รับพนักงานทำงานที่ขอนแก่นหลายตำแหน่ง

 
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้าน IT Solution ครบวงจร และ ให้บริการด้าน Internet ความเร็วแสง (Fiber Optic) ทั้งโครงข่ายภายใต้ชื่อ Sinet ความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps.
 
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรในประเทศไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาให้ประเทศไทยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้า และพัฒนาระบบโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศ โดยยึดหลักธรรมภิบาลและหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เปิดรับสมัครงานพนักงานรายอัตรา ( ด่วน!)
  
1.พนักงานขายอินเตอร์เน็ต  ( Direct Sales )                  จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน10,000+ ค่าคอมฯ ( รายได้รวมแล้ว 15,000 – 30,000 บาท  ต่อเดือน )
เวลาเข้างาน 09.30 เลิกงาน 18.30 น.
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ
คุณสมบัติ
เพศหญิง   อายุ18- 30 ปี  วุฒิปวสขึ้นไป สาขาการขายและการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการขายและการบริการ  มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT,มีทักษะด้านการเจรจา หน้าตาดี บุคลิกภาพดี  มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น
รายละเอียดงาน  
-ขายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตามพื้นที่ที่กำหนดไว้
-ดูแลและรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้(ขายสัญญาณอินเตอร์เน็ต)
 
 
2.พนักงานขายอินเตอร์เน็ต  ( Sales SI )                       จำนวน  2  อัตรา
เงินเดือน10,000-12,000 + ค่าKPI +ค่าคอมฯ ( รายได้รวมแล้ว 15,000 – 30,000 บาท  ต่อเดือน )
เวลาเข้างาน 09.00 เลิกงาน 18.00 น.
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
คุณสมบัติ
เพศหญิง   อายุ21- 30 ปี  วุฒิปวสขึ้นไป สาขาการขายและการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการขายและการบริการ  มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT,มีทักษะด้านการเจรจา หน้าตาดี บุคลิกภาพดี  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น
รายละเอียดงาน  
1. เตรียม/กำหนดแผนธุรกิจงานขายของแต่ละประเภทกลุ่มลูกค้าองค์กร และ กลุ่มธุรกิจพร้อมกำหนด KPIs เพื่อวัดผลที่เกี่ยวข้องเป็นรายปี, รายไตรมาสและเดือน
2. ดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายการขายสำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯในช่องทางต่างๆ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล
3. พัฒนาขีดความสามารถของทีมงานขายให้มีทักษะงานขายและ/หรือการวิเคราะห์/ติดตามสภาวะตลาด/ตัวผลิตภัณฑ์/คู่แข่งขันเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมสู่ความเป็นเลิศงานขายอย่างมืออาชีพ
4.สามารถเจรจาต่อรอง/เพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯต่อช่องทางขายระดับองค์กร/ให้ข้อมูลผลกระทบ/วิเคราะห์สถานการณ์ในเชิงลบที่อาจะเกิดขึ้นแก่หน่วยงาน/ทีมงานพร้อมเสนอแนวทางการทำงานประกอบพร้อมตัดสินใจในการนำพาหน่วยงานให้บรรลุเป้าประสงค์ ตามแผนที่ไว้วางไว้
 
 
3.พนักงานขายอินเตอร์เน็ต  (Sales Engineer Plan A )       จำนวน  1  อัตรา
เงินเดือน12,500-13,000 
เวลาเข้างาน 09.00 เลิกงาน 18.00 น.
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
คุณสมบัติ
เพศหญิง   อายุ21- 30 ปี  วุฒิปวสขึ้นไป สาขาการขายและการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการขายและการบริการ  มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT,มีทักษะด้านการเจรจา หน้าตาดี บุคลิกภาพดี  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น
รายละเอียดงาน  
1.  วางแผนรายการส่งเสริมการขายภายในพื้นที่ที่มีลูกค้าเป้าหมาย นำเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด เพื่อกระตุ้นและเพิ่มยอดขาย
2   จัดทำและตรวจสอบรายงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามกำหนด
3. ประเมินและทำการสรุปกิจกรรมกระตุ้นยอดขายและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเพื่อนคู่ค้าหรือผู้ประกอบการ
4. ติดตามผลจาการจัดรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งสรุปและรายงานผลการส่งเสริมการขายทุกครั้งส่งให้ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
5. Audit งานติดตั้งกับเพื่อนคู่ค้า
 
 
4.ผู้ดูแลช่างทางงานขาย  ( Supervisor  Direct sale )         จำนวน  1  อัตรา
เงินเดือน13,000-15,000 
เวลาเข้างาน 09.00 เลิกงาน 18.00 น.
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
คุณสมบัติ
เพศหญิง   อายุ21- 30 ปี  วุฒิปวสขึ้นไป สาขาการขายและการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการขายและการบริการ  มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT,มีทักษะด้านการเจรจา หน้าตาดี บุคลิกภาพดี  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น มีทักษะการบริการ, สามารถร่วมงานเป็นทีม, ,มีภาวะเป็นผู้นำ
รายละเอียดงาน  
1.  วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด สนับสนุนกิจกรรมการตลาดให้บรรลุยอดขายที่บริษัทกำหนด
2. กระตุ้นยอดขายของทีมงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทฯ กำหนด
3. แก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการบริการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
4.ติดตามผลจาการจัดรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งสรุปและรายงานผลการส่งเสริมการขายทุกครั้งส่งให้ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
5.จัดทำตารางรายงานให้กับทีมหัวหน้าทีมขายในการลงพื้นที่ในแต่ละวัน และสรุปส่งให้ทางผู้บังคับบัญชาอาทิตย์ละ 1ครั้ง
 
5.หัวหน้าทีมขาย   ( Senior direct Sales)                       จำนวน  1  อัตรา
เงินเดือน12,500-13,000 
เวลาเข้างาน 09.00 เลิกงาน 18.00 น.
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
คุณสมบัติ
เพศหญิง   อายุ21- 30 ปี  วุฒิปวสขึ้นไป สาขาการขายและการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการขายและการบริการ  มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT,มีทักษะด้านการเจรจา หน้าตาดี บุคลิกภาพดี  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น มีทักษะการบริการ, สามารถร่วมงานเป็นทีม, ,มีภาวะเป็นผู้นำ
รายละเอียดงาน  
1. วางแผนรายการส่งเสริมการขายภายในพื้นที่ที่มีลูกค้าเป้าหมาย นำเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด เพื่อกระตุ้นและเพิ่มยอดขาย
2. กระตุ้นยอดขายของทีมงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทฯ กำหนด
3.จัดทำและตรวจสอบรายงานที่ได้รับมอบหมายของทีมงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป
4.ติดตามผลจาการจัดรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งสรุปและรายงานผลการส่งเสริมการขายทุกครั้งส่งให้ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
 
 
6.ช่างไฟฟ้า  ( Project Engineer )                                 จำนวน 1   อัตรา
เงินเดือน10,000-12,000 
เวลาเข้างาน 08.30 เลิกงาน 17.30 น.
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
คุณสมบัติ
เพศหญิง   อายุ21- 30 ปี  วุฒิปวสขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า
มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT,คอมพิวเตอร์ (MS Office, Config, Networking ,Telecomunication มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น มีทักษะการบริการ, สามารถร่วมงานเป็นทีม, ,มีภาวะเป็นผู้นำ
รายละเอียดงาน
 1.ปฏิบัติงานด้านการบริการติดตั้ง/ซ่อมบำรุง ตลอดจนดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
2.วางแผนทีมงานในการติดตั้ง  รวมถึงประสานงานกับส่วนกลาง NOC (Network Operation Center)
3.ควบคุมดูแลทีมงาน และประสานงานกับผู้รับเหมาให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (SLA)
4.วางแผนและประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5.สามารถเดินระบบไฟฟ้าในตัวอาคารได้  
 
 
7. Senior Installation    จำนวน  1  อัตรา
เงินเดือน 11,000-12,500
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
คุณสมบัติ
ชาย  อายุ20- 35 ปี  วุฒิปวสขึ้นไป วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์, สารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการขายและการบริการ  มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT,มีทักษะด้านการเจรจา หน้าตาดี บุคลิกภาพดี  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น  มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ 
รายละเอียดงาน  
ภาระหน้าที่หลัก  (Main Duties)       
1.ปฏิบัติงานด้านการบริการติดตั้ง/ซ่อมบำรุง ตลอดจนดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
2.ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานส่วนกลาง NOC (Network Operation Center)  
3.ควบคุมดูแลทีมงาน และประสานงานกับผู้รับเหมาให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
4.วางแผนและประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่อื่น  
1   ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานของทีมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
2   ศึกษา อบรม และพัฒนาศักยภาพตนเองตามหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงที่สุด  
3   สนับหนุนการทำงานตามนโยบายของบริษัท อาทิ การขยาย ปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน หรือโครงการใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
4   การให้บริการลูกค้า วิเคราะห์ ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค โดยยึดหลัก “การบริการที่เป็นเลิศเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”  
5   การจัดทำคู่มือการทำงาน ตารางงาน รวมถึงรายงานการซ่อมบำรุงในระบบโครงข่ายให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ (Weekly report)
6   ปฏิบัติงานได้ในวันหยุด หรือการปรับเปลี่ยนเวรงาน (Standby & Monitoring) ตามที่บริษัทฯกำหนด  
 
 
สวัสดิการ
ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน // ค่าล่วงเวลา //กองทุนเงินประกันสังคม // กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ // กองทุนเงินทดแทน//ประกันอุบัติเหตุ // ตรวจสุขภาพประจำปี // เงินช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา  // สวัสดิการอินเตอร์เน็ตพนักงาน//ปรับเงินเดือนประจำปี // วันลาพักร้อน  //ลาประเภทต่างๆ//โบนัส และอื่นๆ
ติดต่อ คุณวรัญญา  ภักดิ์ชัยภูมิ ฝ่ายบุคคล  โทร 089-2492556 , 096-5675667
 E-Mail : Waranya.p@simat.co.th
ID:hrsinet1147
251/7-8 ถ.เทพารักษ์  อำเภอ เมือง ตำบล ในเมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000
 
 


ที่อยู่ : เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : คุณมุก 098-2492556 , คุณสืบพงษ์ 089-7828828
เว็บไซต์ : -
อีเมล : waranya.p@simat.co.thตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


4 ธันวาคม 60 21:27:45
KKL JobsFan Page

Copyright © 2017 KhonKaenLink.info / All rights reserved.