จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการ Kick Off มอบของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ“ปี ๒๕๖๖ ปีแห่งการดูแลผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น

DD6BE17B-14F9-4349-B6CB-02941592C1FA

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น.นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Kick Off มอบของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ“ปี ๒๕๖๖ ปีแห่งการดูแลผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัด โครงการ Kick Off มอบของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ “ปี ๒๕๖๖ ปีแห่งการดูแลผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น”

จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ปี ๒๕๖๖ เป็นปีแห่งการดูแลผู้สูงอายุ มุ่งเน้นบูรณาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมครบทุกมิติ โดยให้ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองโรคเรื้อรังที่สำคัญ และกลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Geriatric Syndromes) และให้จัดบริการคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทุกระดับ ส่งต่อการดูแลผู้สูงอายุ ที่พบว่าเสี่ยงหรือป่วย ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของผู้ป่วยและญาติ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น แว่นตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ กายอุปกรณ์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามความจำเป็น เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุและลดภาระของผู้ดูแลในครอบครัว

นายแพทย์ภาคี กล่าวว่า ข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๕ พบว่ามีสัดส่วนผู้สูงอายุ ร้อยละ ๑๘.๙๗ เป็นกลุ่มติดสังคมร้อยละ ๙๖.๒๔ กลุ่มติดบ้านร้อยละ ๓.๓๐ กลุ่มติดเตียง ร้อยละ ๐.๔๖ และพบความเสี่ยง โรคเรื้อรังที่สำคัญได้แก่ โรคเบาหวานร้อยละ ๑๑.๕๔ โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ ๑๐.๔๖ และกลุ่มอาการความเสื่อมผู้สูงอายุได้แก่ ปัญหาสายตาร้อยละ ๒๗.๙๖ ภาวะหกล้มร้อยละ ๑๙.๓๑ ทุพโภชนาการร้อยละ ๑๘.๕๒ ปัญหาสุขภาพ ช่องปากร้อยละ ๑๔.๖๓ และภาวะสมองเสื่อมร้อยละ ๑๑.๐๖ ตามลำดับ ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงจะต้องได้รับบริการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการจัดทำแผนสุขภาพดี ผู้สูงอายุกลุ่มป่วยได้รับการดูแลส่งต่อพบแพทย์เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาในคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาล และผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียง ได้รับบริการดูแลระยะยาวในชุมชน โดยการ มีส่วนร่วมของเครือข่ายบริการในชุมชนได้แก่ หน่วยบริการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กร ภาคประชาชน เช่น พระสงฆ์ ชมรมผู้สูงอายุ จิตอาสา รวมถึงภาครัฐและเอกชนในและนอกพื้นที่ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลครอบคลุมทุกมิติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการ Kick Off มอบของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ “ปี ๒๕๖๖ ปีแห่งการดูแลผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น” รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบด้วย บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ และ คัดกรองความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมและหกล้ม นิทรรศการความรู้และการบรรยาเรื่องโรคอัลไซเมอร์ และกิจกรรมทดสอบความจำสำหรับผู้สูงอายุ ในการจัดกิจกรรมเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง