สานงาน @ขอนแก่น

สานงาน @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

เป็นเวลาที่ถูกกำหนดมาช้านาน สำหรับการบริหาราชการแผ่นดิน ที่กำหนดให้ ปีการบริหาร ในรอบปีงบประมาณ คือ เริ่มต้นที่ 01 ตุลาคม และสิ้นสุด 30 กันยายน ในปีรุ่งขึ้น ซึ่งก็วนเวียน หมุนเปลี่ยนไปแบบนี้

ข้อดี คือ การไม่กระจุกอยู่ในคราวสิ้นปีปฏิทิน เช่นเดียวกับภาคเอกชน คือ ทุกวันที่  31 ธันวาคม นับว่าเป็นการใช้กลยุทธ์การสับลีก แบบแยบยล ดีแท้…

วาระ การเกษียณอายุราชการ จึงกำหนดลงตัวเดียวกัน คือ 30 กันยายน  แม้จะมีข่าวว่า จะมีการปิดแกปช่องว่างของการเติบโต รับไม้ไม่ทันของวงการราชการ ที่จะต่ออายุราชการไปอีก ราว 3-5 ปี หมายถึง การกำหนด อายุเกษียณของข้าราชการ เป็น 63-65 ปี จากปัจจุบัน คือ 60 ปี แต่ในทางปฏิบัติ พบว่ายังไม่คืบหน้า ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2565 จึงมีท่านผู้ว่าราชการ 31 จังหวัด ถึงเวลาเกษียณอายุราชการ ซึ่งหมายความว่า นายกเหล่ากาชาด ก็ต้องหมดวาระ ตามไปด้วย เช่นกัน

วันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา มีการประชุมของคณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/12 ปีงบประมาณ 2565  นางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ลำดับที่ 29  มีการสรุปกิจกรรมที่มีนัยยะสำคัญ  ในรอบ 5 ปีบริหาร คือ ปีงบประมาณ 2561-2565  ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

1 งบประมาณ ที่มีการประมาณไว้ และนำมาใช้ดำเนินกิจการ  ราว  85  ล้านบาท  โดยมีรายรับ มากกว่า 80 % มาจากการจัดจำหน่าย สลากกาชาดสมนาคุณ ดังนั้น หากมีการ ประกาศว่า จะมีการออกสลากกาชาด ขอความอนุเคราะห์ช่วยกันสนับสนุน เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมของเหล่ากาชาดขอนแก่น กันด้วยนะ

2 มี “ผู้ให้”  หมายถึง ผู้ที่บริจาค โลหิต  ดวงตา อวัยวะ  มากกว่า 2 แสน 7  หมื่น ราย

3  มี “ผู้รับ” หมายถึง ผู้ที่มีความเดือดร้อน ทุกข์ยาก ที่ได้รับการบรรเทาทุกข์  มากกว่า 2 หมื่น  5 พัน ครอบครัว  ได้แก่

-ประสบภัยธรรมชาติ อาทิ ไฟไหม้บ้านพักอาศัย ลมพายุ น้ำท่วม โควิด-19

– มอบถุงยังชีพ –เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง –เยี่ยมนักเรียนทุน-มอบทุนการศึกษา

-การสร้างเฮือน กาชาด 69 หลัง   และ การซ่อมบ้าน  87 หลัง

4 การเพิ่มจุด ช่วยเหลือราษฏร ด้วยการจัดตั้ง กิ่งกาชาด 10 แห่ง และกำลังรออนุมัติ อีก 3 แห่ง  ซึ่งจะทำให้ จังหวัดขอนแก่น-บ้านเฮา มีกิ่งกาชาด  16 อำเภอ จาก 26 อำเภอ

5 มีการอนุมัติเงินสะสม เพื่อ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ เหล่ากาชาด หลังใหม่ ด้วยเงินงบประมาณ 12 ล้านบาท อีกราว 20-24  เดือน ข้างหน้า จะเห็นโฉมใหม่ของอาคารแห่งนี้ โปรดติดตามกันได้

6 การติดตั้ง ตู้รับบริจาค 6 จุด ในห้างสรรพสินค้า 5 แห่ง นอกจากจะมีเงินรายได้ เพื่อกิจกรรมของเหล่ากาชาดแล้ว ยังเป็นการ ทำให้แบรนด์ดิ้งของกาชาด ลงไปใกล้ชิด กับประชาชน สร้างความคุ้นเคย กับ “กากบาทสีแดง”  มากยิ่งขึ้น

เมื่อคราวครบวาระเกษียณอายุราชการ จึงมีการส่งมอบ ภาระงาน ให้กับ นายกเหล่ากาชาด คนต่อไป คือ ลำดับที่ 30 ซึ่งจะมารับไม้ต่อ ในวันที่ 01 ตุลาคม 2565 นี้ คือ นางกรรณิการ์  กองฉลาด การให้ความร่วมมือ กับ  “ผู้นำ”  ในทิศทางที่ถูกต้อง เป็นกระบวนทัศน์เดียวกัน ย่อมนำพาความเจริญรุ่งเรือง มาสู่ชุมชน และสังคมนั้น…… …

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง