ทน.ขอนแก่นผนึกสถานศึกษาประกาศ 9 กฎเหล็ก คุมกัญชา-กัญชงในโรงเรียน

36795619-2FC4-4CA7-ABCB-C20E10BD82B6

ขอนแก่นผนึกพลังสถานศึกษา ประกาศโรงเรียนปลอดกัญชาเด็ดขาดธีระศักดิ์ย้ำชัด! เดินหน้าสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน หลังปลดล็อกเสรีกัญชา ขณะที่ร้านอาหารขนม หน้าและในโรงเรียนห้ามผสมกัญชาในอาหารเด็ดขาด พบผิดฟันไม่เลี้ยง

เมื่อเวลา 14.30 .วันที่ 20 มิ..2565 ที่ห้องประชุมเป็งจาล ชั้น 2 เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นเป็นพื้นที่ปลอดกัญชากัญชง เด็ดขาด ระหว่างนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นโดยมีคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาฯ,หัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาจากทั้ง 11 แห่งเข้าร่วมลงนามอย่างพร้อมเพรียง

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า เป็นความชัดเจนในการกำหนดมาตรการคุมเข้มในสถานศึกษาและโดยรอบสถานศึกษา โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 11 แห่งของเทศบาลฯ ซึ่งแม้การปลดล็อกเสรีกัญชาตามที่รัฐบาลประกาศออกมา แต่เมื่อหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและข้อกฎหมายที่จะออกมาบังคับหรือข้อห้ามต่างๆที่กำลังจะตามมาเทศบาลฯจึงได้หารือกับสถานศึกษาในสังกัดในการออกกฎเหล็กคุมเข้ม และประกาศให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเป็นพื้นที่ปลอดกัญชาและกัญชงอย่างเด็ดขาด

กฎเหล็ก มี 9 ข้อประกอบด้วย ให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นพื้นที่ปลอดกัญชาและกัญชง, งดจำหน่ายอาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่มีสารผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น, การห้ามโฆษณาอาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่มีสารผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น, ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และกวดขันดูแลนักเรียนมิให้มีการบริโภคกัญชาหรือกัญชง, การกำหนดให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงและอันตรายจากกัญชาหรือกัญชงแก่เด็กเล็กและนักเรียนด้วยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆในการเรียนการสอนทุกระดับ,โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและจัดกิจกรรมต่าง เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดหรือความสนใจ โดยสอดแทรกและเน้นย้ำเรื่องพิษภัยของกัญชาและกัญชง,โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษของการใช้กัญชาหรือกัญชงที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กเล็กและนักเรียน,การประสานความร่วมมือ แจ้งนโยบายการเฝ้าระวังปัญหาฯ แก่ผู้ปกครองชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าของโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ เฝ้าระวังไม่ให้มีการจำหน่าย อาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่มีสารผสมของกัญชาหรือกัญชงและการให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นประสานความร่วมมือกับ  ศูนย์แพทย์ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักการศึกษา เพื่อบูรณาการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในเด็กเล็กและนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า เมื่อการเปิดเสรีกัญชาที่ถูกต้อง ถูกกฎหมายและรอระเบียบและข้อบังคับที่กำลังจะมีผลบังคับในด้านต่างๆตามมา ดังนั้นเมื่อเด็กและเยาวชนจะอยู่ในสังคมของความเป็นเสรีกัญชาและกัญชง จึงได้มอบหมายให้สำนักการศึกษาได้จัดทำคู่มือและสื่อการเรียนการอสนเพื่อใช้ในการศึกษา หรือจัดเป็นรายวิชาแนะแนวเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงโทษและภัย รวมทั้งสรรพคุณที่ถูกต้องของกัญชาและกัญชง รวมทั้งการมอบให้กับ กองสาธารณสุขฯได้เข้าสุ่มตรวจร้านอาหารภายในโรงเรียน,หน้าโรงเรียน เพื่อตรวจสอบถึงคุณภาพอาหารและว่ามีสวนผสมของกัญชาหรือไม่ ขณะเดียวกันยังคงมีการจับตากลุ่มเสี่ยงที่อาจจะยัดไส้กัญชากัญชง มาใช้ในสถานศึกษาซึ่งทั้งหมดจะต้องถูกกำกับ ควบคุมและดำเนินการอย่างเข้มงวดทันทีต่อจากนี้ไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง