ขอนแก่นประกาศคุมเข้มโควิด ห้ามรวมกลุ่มเกิน50คน คุมร้านอาหาร/งานประเพณี-งานแต่ง-งานศพฯลฯ เริ่ม 23 ก.พ.เป็นต้นไป

จังหวัดขอนแก่น ประกาศเรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 64)

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
* การห้ามจัดกิจกรรที่มีควาเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน หากเกินจำนวนตามที่กำหนดทุกกรณี ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอในเขตท้องที่นั้นๆ ทั้งนี้ผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งมาตรการป้องกันโรคให้นายอำเภอในเขตท้องถิ่นที่จัดกิจกรรมทราบล่วงหน้า 3 วัน

* ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน โดยมาตรการนี้ให้ใช้บังคับกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในทุกเขตพื้นที่

* การจัดกิจกรรมทางสังคม
ให้ชะลอหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม งานบุญประเพณี งานมงคลสมรส ฯลฯ ในระหว่างวันที่ 23 ก.พ. 2565 – วันที่ 8 มี.ค. 2565

* สำหรับกิจการประเพณีงานศพ ซึ่งต้องจัดในระหว่างวันที่ 23 ก.พ. 2565 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 2565 ให้เจ้าภาพหรือผู้รับผิดชอบจัดงานถือปฏิบัติดังนี้
1. จำกัดจำนวนคนร่วมงานไม่เกิน 50 คน
2. ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมจนแล้วเสร็จโดยเร็วไม่ควรเกิน 3 วัน
3. ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน
4. งดบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
5. ไม่จัดให้มีมหรสพทุกประเภทตลอดการจัดงาน

* ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทห้างร้าน สถานประกอบการ และประชาชน งดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง หรือการรับประทานอาหารร่วมกัน ยกเว้นบุคคลในครอบครัวในระหว่างวันที่ 23 ก.พ. 2565 ถงวันที่ 8 มี.ค. 2565 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง