ขอนแก่นไฟเขียว! ประกาศให้สถานศึกษาตั้งแต่ ป.6 ขึ้นไปเปิดเรียน On site เริ่ม 1 ก.พ. ให้อำนาจผู้บริหารฯพิจารณาอนุญาต

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๖๒)

ตามที่จังหวัดขอนแก่น ได้ออกประกาศมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๖๑ ซึ่งเป็นมาตรการใช้บังคับกับโรงเรียน โรงเรียนกวดวิชา หรือสถานศึกษาในทุกระดับ และทุกสังกัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง และทุกสังกัด โดยให้จัดการเรียนการสอน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด (On line) งดจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On site) เว้นแต่เป็นสถานศึกษาที่ดูแลเด็กพิเศษ และ/หรือ มีลักษณะเป็นที่พักประจำให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ แต่ห้ามนักเรียนออกนอกสถานศึกษาและห้ามผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมในสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕’๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

ด้วยนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรคราวที่ ๑๖ ตามประกาศลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และออกข้อกำหนดตามความมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๒) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจังหวัดขอนแก่น ยังคงได้รับการปรับปรุงเขตพื้นที่ ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม๒๕๖๕ จัดให้เป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ประกอบกับอัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ยังมีอัตราค่อนข้างสูง แม้จะเริ่มทรงตัวบ้าง แต่ก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ไม่อาจไว้วางใจ การยังคงมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ควบคู่ไปกับการผ่อนปรนในบางมาตรการ โดยการให้ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดยังมีความจำเป็น เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น จะได้กลับมาดำรงชีวิตให้ได้ตามปกติโดยเร็ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑) (๗) มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๗ (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕’๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ จึงออกคำสั่งไว้ดังนี้

ข้อ ๑. ให้ยกเลิกมาตรการในข้อ ก. แห่งประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๕๘) โดยให้ใช้มาตรการ ดังต่อไปนี้แทน

“ก. ให้ปิดโรงเรียน โรงเรียนกวดวิชา หรือสถานศึกษาตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ลงไปทุกสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่งและทุกสังกัด โดยให้จัดการเรียนการสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด (On Line) งดจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On site) เว้นแต่เป็นสถานศึกษาที่ดูแลเด็กพิเศษ และ/หรือมีลักษณะเป็นที่พักประจำให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ แต่ห้ามนักเรียนออกนอกสถานศึกษาและห้ามผู้ปกครอง หรือบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมในสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สำหรับโรงเรียนหรือสถานบันการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีการรวมคนจำนวนมากได้ แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามแนวทางการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษา (มาตรการ ๑๑ ข้อ) และตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างเคร่งครัด โดยให้ยื่นหนังสือขออนุญาตเปิดการเรียนการสอน ต่อผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้พิจารณาอนุญาต”

ข้อ ๒. หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในประกาศนี้ ข้อ ๑ มีความผิดตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา ๓๕ และตามมาตรา ๕6 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายสมศักดิ์ จังตระกูล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง