ขอนแก่นมีมติให้ขยายระยะเวลาการปิดโรงเรียน สถานศึกษา และ Work from home ถึงวันที่ 31 ม.ค 65

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 16/2565 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม

โดยมีมติและข้อสั่งการจากการประชุมดังนี้
1.รับทราบการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของเทศบาลนครขอนแก่น ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น และให้พิจารณาจัดหาสถานที่เพิ่มเติม จำนวน 200 – 300 เตียง
2.อนุญาตให้จัดประชุมสามัญ ประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ในวันที่ 29 ม.ค 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น  และให้มีการรายงานข้อมูลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี ATK ควบคู่กับวิธี RT-PCR
4. ให้คงใช้ประกาศจังหวัดขอนแก่น ฯ ฉบับที่ 51 , 58 ,59 และฉบับที่ 60 ให้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ดังนี้
– ขยายระยะเวลาการปิดโรงเรียน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงวันที่ 31 ม.ค 2565
– ขยายระยะเวลา Work from home ถึงวันที่ 31 ม.ค 2565
– ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีความเสี่ยง
5. อนุญาตให้จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 30 ม.ค 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข
และประกาศจังหวัดขอนแก่นฯ ฉบับที่ 51 ,58 อย่างเคร่งครัด
6. อนุญาตให้ มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร จัดทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 ม.ค 2565 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
7. รับทราบการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพบก ประจำปี 2565 ของ มทบ. 23 ค่ายศรีพัชรินทร

ทั้งนี้ได้มีข้อสั่งการ ดังนี้
1. มอบหมายให้ปกครองจังหวัดขอนแก่น แจ้งนายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมการในการจัดตั้ง HI CI ทุกตำบล
2. มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง กำกับ ติดตาม มาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ Omicron ในเรือนจำกลางขอนแก่น เรือนจำอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

ปิดประชุม เวลา 16.30 น

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง