ขอนแก่นประกาศขยายเวลานั่งดื่มถึง 24.00 น. ในพื้นที่บลูโซน

       นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/2565 เพื่อติดตามสถานการณ์และการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณามาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายหลังจาก ศบค.ได้ปรับให้จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่สีส้ม โดยมีข้อสรุปมติและข้อสั่งการที่สำคัญประกอบด้วยการปรับมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น ให้สอดคล้องกับประกาศของ ศบค.และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดขอนแก่น

       จึงได้ออกประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 58) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ซึ่งสาระสำคัญคือประกาศให้อำเภอในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวหรือพื้นที่บลูโซน โดยร้านอาหารและเครื่องดื่มให้สามารถนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ในเวลาปกติไม่เกิน 24.00 น. โดยจะต้องผ่านการประเมิน SHA, SHA Plus, TSC+ และ TSC2+

       นอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการในพื้นที่บลูโซนเข้าร่วมประเมินตามมาตรฐาน SHA, SHA Plus, TSC+ และ TSC2+ เพื่อรับรองความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยว

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ที่ ๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/307/T_0066.PDF

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง