ขอนแก่นพร้อมใจ ประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับ ไม่ให้ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ธ.ค. 2564 ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายศรัทธา คชพลายุกต์ รอง ผวจ.ขอนแก่น นำประชาชน จ.ขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2564 พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมีประชาชชาว จ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขอนแก่นได้กำหนดให้มีกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยดำเนินกิจกรรมในช่วงระหว่างวันที่ 1-9 ธ.ค. โดยกำหนดให้ทุกอำเภอในจังหวัด จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หรือประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยเชิญภาคประชาชน ภาคเอกชน เข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ทั้งยังคงขอความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ในวันประชุมหมู่บ้าน ให้ส่วนราชการภูมิภาคประจำจังหวัด ตรวจสอบกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีงบประมาณและไม่มีงบประมาณ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2555 ของจังหวัด ให้เป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันและเป็นรูปธรรม

“แผนการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ภายใต้นโยบาย “No Gift policy ไม่รับ- ไม่ให้” เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ที่ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือการขจัดให้หมดไป ทั้งยังคงเป็นการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่จะต้องผ่านค่าเป้าหมายตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อีกด้วย”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า นโยบายการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการควบคู่ กันไปใน 2 ส่วน คือ ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ ในส่วนของจังหวัดได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคประจำจังหวัดทุกหน่วยงานกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน เผยแพร่ผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ขณะที่ในระดับพื้นที่ได้กำหนดให้มีคณะทำงานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ของ อปท.ทั้ง 26 อำเภอ และสิ่งที่สำคัญที่เป็นหัวใจในการปฎิบัติงานคือการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ใช้งานได้ง่าย มีความใส่ใจ ไม่เพิกเฉย หรือละเลยปัญหาของประชาชน ไม่ทำตัวให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา และสร้างศรัทธาด้วยความมุ่งมั่นและเต็มใจในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในภาพรวม

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง