หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด

หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด

หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล matthanan.p@sales.thaibev.com

  • พนักงานประจำ
  • นครพนม-มุกดาหาร
  • ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ บาท / ปี
หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด

ลักษณะงานความรับผิดชอบ

·         วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้ารวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขาย โดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด

·         กำหนดเป้าหมายการขายและการกระจายสินค้าของเจ้าหน้าที่ขาย ON TRADE ให้ได้ตามที่กำหนดโดยกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการวัดผลอย่างชัดเจน เพื่อประเมินผลการทำงานและให้คะแนนรางวัลตามเกณฑ์ที่กำหนด

·         กำหนดแผนการเยี่ยมร้านค้า และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขาย ON TRADE ด้วยการบริหารปัจจัยกระตุ้นการขาย (QDVP3) ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ

·         สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้าน ร้านอาหารและผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการขาย และสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์และคุณภาพของสินค้าต่อผู้บริโภค

 

คุณสมบัติ

·         ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง

·         มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องดื่ม ร้านค้าหลัก

·         มีทักษะในการบริหารทีมขาย และบริหารกิจกรรมทางการตลาด

·         มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้

·         สามารถปฏิบัติงานกลางคืนได้

สวัสดิการ

·         เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

·         สวัสดิการช่วยเหลืองานพิธีศพ

·         การตรวจสุขภาพประจำปี

·         สวัสดิการประกันชีวิต  อุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม

·         สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

·         สวัสดิการเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุหรือคลอดบุตร

·         ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล matthanan.p@sales.thaibev.com

Thai Beverage Public Company Limited
Mod matthanan
โพสต์โดย
Mod matthanan