ครูการศึกษาพิเศษ

ครูการศึกษาพิเศษ

ครูการศึกษาพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล smindclinickk@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 20,000 - 25,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) บาท / ปี

Loading

ครูการศึกษาพิเศษ

Child Space คลินิก อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ในเครือ เอส ไมนด์ คลินิกเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์)

รับสมัคร ครูการศึกษาพิเศษ  Fulltime/Parttime เข้าร่วมทีมกับเรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง/บกพร่องด้านพัฒนาการ ด้านจิตใจ และเด็กพิเศษ ตรวจประเมิน วิเคราะห์วินิจฉัยด้วยเครื่องมือทดสอบ เพื่อค้นหาและทำนายแนวโน้มความผิดปกติทางจิต ทางสมอง พัฒนาการ พฤติกรรม อารมณ์ความคิด ร่างกายและการเคลื่อนไหว บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา วิเคราะห์ที่มาและสาเหตแห่งความผิดปกติ รวมถึงการปัญหาทางด้านสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น

2. ให้คำปรึกษา บำบัดรักษา พฤติกรรมบำบัด และกลุ่มบำบัด เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ กระตุ้นพัฒนาการ ด้านสังคม พฤติกรรม อารมณ์ความคิด และความบกพร่อง ให้เด็กและวัยรุ่น รวมถึงให้คำแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลบุตรหลานอย่างเหมาะสม

3. จัดทำแผนการฝึกรายบุคคล วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ เตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถเข้าเรียนในศูนย์เด็กหรือโรงเรียนอนุบาล รวมทั้งการให้คำแนะนำกับผู้ปกครองเพื่อสามารถนำกลับไปส่งเสริมพัฒนาการที่บ้าน และบันทึกการบำบัดรักษา รวมทั้งบำบัดเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล

4. ประสานงานจัดตารางนัดหมาย กับแพทย์ ครูการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด และผู้เกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก

5. พัฒนากิจกรรมและแผนการดูแลเด็กให้สอดคล้องกับเป้าหมายการรักษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองและผู้สนใจการดูแลลูกที่มีความต้องการพิเศษ

6. ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาอุปกรณ์ของเล่นต่างๆ ภายในคลินิก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเด็กและผู้ปกครอง

7. ดูแลการจัดเวิคช้อปหรือกิจกรรมต่างๆ มีบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือตัวแทนของคลินิกในการสร้างความเข้าใจ แก้ปัญหา และขับเคลื่อนการดูแลพัฒนาการและสุขภาพจิต เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกวัยในครอบครัว

 ส่งประวัติส่วนตัวเพื่อสมัครงานที่ childspaceofficial@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @childspace

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล smindclinickk@gmail.com

Child Space Clinic ไชน์ สเปซ คลินิก
Smind Clinic
โพสต์โดย
Smind Clinic