อาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์

อาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์

อาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 15,000 บาท / ปี
  • ปิดรับสมัครแล้ว


ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.       หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

2.       ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

3.       มีวุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ เอกชีววิทยา

4.       ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

5.       มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ที่ ห้องธุรการ อาคาร 7 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) หมายเลขโทรศัพท์ 043-202702/0956701514

 

วัน เวลา วิธีการ และสถานที่คัดเลือก

วัน/เวลา
วิธีการคัดเลือก
สถานที่
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
– สอบข้อเขียน 100 คะแนน

– สอบปฏิบัติ (ทดลองสอน) 100 คะแนน

– สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 100 คะแนน
– ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำไปในวันสอบคัดเลือก

1.       หนังสือการสำเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.       บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.       ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.       หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือหนังสือยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5.       ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

6.       รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
siriphong-phakkhamat
โพสต์โดย
Siriphong Phakkhamat