ครูผู้สอนเอกปฐมวัย (อนุบาล) ด่วน!!

ครูผู้สอนเอกปฐมวัย (อนุบาล) ด่วน!!

ครูผู้สอนเอกปฐมวัย (อนุบาล) ด่วน!!

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ปิดรับสมัครแล้ว

ครูผู้สอนเอกปฐมวัย (อนุบาล)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอน เอกปฐมวัย (อนุบาล) จำนวน 2 อัตรา

โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งครูผู้สอน วุฒิปริญญาตรี เอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
2. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
3. หากเป็น “ชาย” จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง
7. ไม่เป็นผู้ที่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
8. ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานของรัฐ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1.  หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
2. ใบประกอบวิชาชีพ พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาน 3 x 4 ซม. โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่สมัคร) จำนวน 2 รูป
6. หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
ผู้ที่สนใจ ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ณ ห้องธุรการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

*****ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565*****

โรงเรียนการกุศลวัดหนองเเวง

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 593 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ksw593kk Channel
โพสต์โดย
ksw593kk Channel