ประกาศรับสมัครครูผู้สอนจำนวน 1 อัตรา ด่วน !!!!!!!!!!!

ประกาศรับสมัครครูผู้สอนจำนวน 1 อัตรา ด่วน !!!!!!!!!!!

ประกาศรับสมัครครูผู้สอนจำนวน 1 อัตรา ด่วน !!!!!!!!!!!

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ksw593kk@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

ประกาศรับสมัครครูผู้สอนจำนวน 1 อัตรา ด่วน !!!!!!!!!!!

ประกาศรับสมัครครูประจำปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
ครูเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งครูผู้สอน วุฒิปริญญาตรี ตรงตามเอกที่เปิดรับสมัคร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
3. ไม่จำกัดเพศ
4. มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง
7. ไม่เป็นผู้ที่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
8. ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานของรัฐ
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
2. ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ *หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในกรณีไม่มีใบประกอบวิชาชีพ*
3. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาน 3 x 4ซม. โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่
สมัคร) จำนวน 2 รูป
6. หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
โหลดเเบบฟอร์มใบสมัคร : https://docs.google.com/…/1wXka6lV…/edit…
****ผู้ที่สนใจ ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ห้องธุรการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น****
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 043 – 227120 , 086 – 8533708
Facebook fan page : https://web.facebook.com/KSW.KK
Wed site : http://kswnw.ac.th
ที่ตั้ง : โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
https://goo.gl/maps/3DxFEZypdKA5ghG37
#รับสมัครครูจังหวัดขอนแก่น #งานในขอนแก่น #โรงเรียนการกุศลวัดหนองเเวง #โรงเรียนเอกชน #ขอนแก่นหางาน #สมัครงานขอนแก่น #สมัครครูเอกคณิตศาสตร์ #สมัครครู

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ksw593kk@gmail.com

โรงเรียนการกุศลวัดหนองเเวง

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 593 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ksw593kk Channel
โพสต์โดย
ksw593kk Channel