โรงพยาบาลขอนแก่น ราม รับสมัครแพทย์ Full Time 

โรงพยาบาลขอนแก่น ราม รับสมัครแพทย์ Full Time 

โรงพยาบาลขอนแก่น ราม รับสมัครแพทย์ Full Time 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkkram@gmail.com

IMG_5179

บริษัทโรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด 

ที่อยู่ 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์  043- 002002 ต่อ  4300 

Website : http://www.khonkaenram.com/ 

E-mail : hrkkram@gmail.com 

Facebook : khonkaenram 

สมัครที่ : สำนักงานอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 4 แผนกทรัพยากรบุคคล 

 รับสมัครแพทย์ Full Time  

 1.จักษุแพทย์ 

  ลักษณะงาน  

  – ปฏิบัติงานจักษุแพทย์ Full timeและ Parttime ประจำศูนย์โรคตาโรงพยาบาลขอนแก่น ราม 

 

  คุณสมบัติ 

   – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต 

   – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   – มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญสาขาจักษุวิทยา 

   – มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป 

 

  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

   – สำเนาปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 

   – สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   – สำเนาหนังสือรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสือแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง 

   – สำเนาบัตรแพทยสภา (ถ้ามี) 

   – สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

   – รูปถ่าย (จำนวน 2 รูป) และสำเนาบัญชีธนาคาร(ได้ทุกธนาคาร) 

  

สวัสดิการ 

  – สวัสดิการการรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพประจำปี 

  

2.อายุรแพทย์ โรคระบบทางเดินอาหาร 

  ลักษณะงาน  

  – ปฏิบัติงานอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร Full time ประจำคลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลขอนแก่น ราม 

 

  คุณสมบัติ 

   – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต 

   – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   – มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 

    

  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

   – สำเนาปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 

   – สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   – สำเนาหนังสือรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสือแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง 

   – สำเนาบัตรแพทยสภา (ถ้ามี) 

   – สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

   – รูปถ่าย (จำนวน 2 รูป) และสำเนาบัญชีธนาคาร(ได้ทุกธนาคาร) 

  

สวัสดิการ 

  – สวัสดิการการรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพประจำปี 

  

3.อายุรแพทย์ โรคระบบประสาทและสมอง 

  ลักษณะงาน  

  – ปฏิบัติงานอายุรแพทย์โรคระบบประสาทและสมอง Full time ประจำคลินิกโรคระบบประสาทและสมอง   

    โรงพยาบาลขอนแก่น ราม 

 

  คุณสมบัติ 

   – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต 

   – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   – มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในสาขาประสาทวิทยา 

    

  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

   – สำเนาปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 

   – สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   – สำเนาหนังสือรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสือแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง 

   – สำเนาบัตรแพทยสภา (ถ้ามี) 

   – สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

   – รูปถ่าย (จำนวน 2 รูป) และสำเนาบัญชีธนาคาร(ได้ทุกธนาคาร) 

  

สวัสดิการ 

  – สวัสดิการการรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพประจำปี 

 

 4.อายุรแพทย์ โรคหัวใจ 

  ลักษณะงาน  

  – ปฏิบัติงานอายุรแพทย์โรคหัวใจ Full time ประจำศูนย์โรคหัวใจและบอลลูนหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น ราม 

 

  คุณสมบัติ 

   – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต 

   – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   – มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ 

    

  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

   – สำเนาปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 

   – สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   – สำเนาหนังสือรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสือแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง 

   – สำเนาบัตรแพทยสภา (ถ้ามี) 

   – สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

   – รูปถ่าย (จำนวน 2 รูป) และสำเนาบัญชีธนาคาร(ได้ทุกธนาคาร) 

 

 สวัสดิการ 

  – สวัสดิการการรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพประจำปี 

  

 

  1. ศัลยแพทย์

  ลักษณะงาน  

  – ปฏิบัติงานอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ Full time ประจำคลินิกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น ราม 

 

  คุณสมบัติ 

   – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต 

   – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   – มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในสาขาศัลยศาสตร์ 

    

  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

   – สำเนาปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 

   – สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   – สำเนาหนังสือรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสือแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง 

   – สำเนาบัตรแพทยสภา (ถ้ามี) 

   – สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

   – รูปถ่าย (จำนวน 2 รูป) และสำเนาบัญชีธนาคาร(ได้ทุกธนาคาร) 

 

สวัสดิการ 

  – สวัสดิการการรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพประจำปี  

 

 6.อายุรแพทย์ โรคผิวหนัง 

  ลักษณะงาน  

  – ปฏิบัติงานอายุรแพทย์ โรคผิวหนัง  Full time ประจำศูนย์โรคผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์และความงาม  

    โรงพยาบาลขอนแก่น ราม 

 

  คุณสมบัติ 

   – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต 

   – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   – มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในสาขา ตจวิทยา 

     

  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

   – สำเนาปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 

   – สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   – สำเนาหนังสือรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสือแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง 

   – สำเนาบัตรแพทยสภา (ถ้ามี) 

   – สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

   – รูปถ่าย (จำนวน 2 รูป) และสำเนาบัญชีธนาคาร(ได้ทุกธนาคาร) 

 

สวัสดิการ 

  – สวัสดิการการรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพประจำปี 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkkram@gmail.com

โพสต์โดย
KKL News