Site Admin (ธุรการโครงการ)

Site Admin (ธุรการโครงการ)

Site Admin (ธุรการโครงการ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 13,000-15,000 บาท / เดือน
พนักงานขับรถทั่วไป

รายละเอียดงาน

1. ดูแล ประสานงานธุรการต่างๆ ของโปรเจค

2. จัดทำและจัดการระบบเอกสารระหว่างโครงการก่อสร้างกับสำนักงานใหญ่ให้มีความเรียบร้อยครบถ้วน

จัดทำเอกสารของโครงการ เช่น ตารางนัดหมาย,บันทึกการประชุม, เอกสารขออนุมัติ, เอกสารและหนังสือต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ คีย์ข้อมูลรายงานการปฏิบัติงาน เอกสารการส่งงวดงานผู้รับเหมา และตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายงวดงานผู้รับเหมา ฯลฯ

3. จัดทำใบสั่งซื้อ PR สินค้า / เบิกสินค้า บันทึกในระบบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ติดตามงาน และติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ หน่วยงานก่อสร้าง และองค์กรภายนอก

5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

1.      เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

2.      จบการศึกษาระดับป.ว.ส.-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.      มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.      สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS – Office ได้เป็นอย่างดี

5.      มีความรับผิดชอบสูง,ตรงต่อเวลา,ซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน

6.      ชอบการเรียนรู้ พัฒนา ไม่ปิดกั้น หากได้รับมอบหมายงานที่หลากหลาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

โครงการฉัตรเพชรการ์เด้น วิลล์ 2

999 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

chatpetch
โพสต์โดย
chatpetch