Project Site Manager / Engineer

Project Site Manager / Engineer

Project Site Manager / Engineer

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 40000-70000 บาท / เดือน

Loading

พนักงานขับรถทั่วไป

***สถานที่ปฏิบัติงาน   ที่จังหวัดขอนแก่น****

     ตำแหน่ง  Project Site / Manager   — เงินเดือน 40,000 -70,000 บาท 

Key Responsibilities

1. วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้าง ได้หลายโครงการ ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ  ให้สอดคล้องกับระยะเวลา งบประมาณ และกำลังคน

2. บริหารคุณภาพงานก่อสร้างและสภาพแวดล้อมโครงการ ให้บรรลุ เป้าหมาย ต้นทุน และ กำหนดการ

3.บริหารทรัพยากรเครื่องจักรวัสดุ และ บุคลากรจากทีมต่างๆ ทั้งวิศวกรสนาม, ผู้รับเหมา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4. ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ

5. ควบคุมดูแลการบริหารการก่อสร้างและการทำงานผู้รับเหมาให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด

6. ประสานงานและวางแผนการทำงานร่วมกันกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องการโครงการ

7. สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.  ตรวจสอบงานโครงการ ให้อยู่ในมาตรฐานงานหรือกฎหมายก่อสร้างงานอาคาร

9. สร้างสรรค์ระบบงานเพื่อความสำเร็จของทีม ทั้งการสื่อสารประจำวัน, การประชุม, ระบบการสอนงาน, การประเมินผลงาน, รายงาน หรือ การตรวจสอบคุณภาพ

Qualification

– เพศชาย อายุ35-50ปี

– ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สายโยธา,ก่อสร้าง

– มีประสบการณ์ตำแหน่ง Project Manager  อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง 7 ปี ขึ้นไป

– สามารถบริหารงานโครงการได้ 2-3 โครงการ

– มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (หากมีระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

– มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานก่อสร้างงานอาคาร

– สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office, Auto CAD, Sketch up, Revit, MS. Project ได้เป็นอย่างดี

– มีทักษะและประสบการณ์ Project management และ การคุมหน้างาน โครงการก่อสร้าง

–  ทักษะความเป็นผู้นำและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

– ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และทัศนคติเชิงบวก

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป

– ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สายโยธา,ก่อสร้าง

– มีประสบการณ์ตำแหน่ง Project  Site/Manager  อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง 7 ปี ขึ้นไป

– สามารถบริหารงานโครงการได้ 2-3 โครงการ

– มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (หากมีระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

– มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานก่อสร้างงานอาคาร

– สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office, Auto CAD, Sketch up, Revit, MS. Project ได้เป็นอย่างดี

– มีทักษะและประสบการณ์ Project management ,การคุมหน้างาน โครงการก่อสร้าง และ Coaching Skill

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 

                                              เอกสารในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาผลการเรียน

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว

5.หนังสือรับรองการทำงาน หรือผลงานการทำงาน

6. เอกสารวิชาชีพ เช่น ใบกว.

7. CV และ Portfolio (หากมี)

****บริษัทจะพิจารณาจากผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วน****

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

โครงการฉัตรเพชรการ์เด้น วิลล์ 2

999 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

chatpetch
โพสต์โดย
chatpetch