เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาคาร

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาคาร

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาคาร

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15,000บาท บาท / เดือน

Loading

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาคา

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 7 /2567 )

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยชอนแก่น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแสระบบอาคาร สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบตี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์

จะรับสมัครศัตเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นหนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาคาร เลขประจำตำแหน่ง 301004 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนๆ ละ

15,000 บาท สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบตึ จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 7 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 1655/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

วิสาหกิจของส่วนงาน

1.2 เทศชายหรือหญิง อายุ 25 บีขึ้นไป

1.3 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

ไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัศร หากเกินกำหนดเวลาตังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบัติใน

การสมัครครั้งนี้

1.4 ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความ

ถูกต้อง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง อาจมีความผิดตามกฎหมาย

1.5 ผู้สมัครต้องมีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ อาทิ Microsoft

Office (Word, Excel, PowerPoint), Google Drive, Canva, Email และ Internet

เพื่อการปฏิบัติงานได้ดี

1.6 มีประสบการณ์ต้านการดูแลและให้บริการงานระบบโสตทัศณูปกรณ์ (จะพิจารณาเป็นกรณี

พิเศษ)

1.7 มีทักษะด้านการวางแผ่น และงานซ่อมบำรุงรักษางานระบบอาคาร และงานซ่อมบำรุงทั่วไป

ภายในอาคาร

1.8 มีทักษะด้านการดูแระบบประกอบอาคารด้านเทคนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” หรือ

ICT (Information and Communication Technology)

1.9 มีความตั้งใจ กระตือรือรันในการทำงาน สามารถทำงานที่มีความยึดหยุ่นสูง มีไหวพริบ

ปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

1.10 มีทักษะในการติดต่อประสานงานและสื่อสารได้ดี

1.1 1 สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับบุคลากรในองค์กรได้

1.12 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย

2. วุฒิที่รับสมัคร

วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลตใบสมัครได้ที่ https://WWW.facebook.com/kkusp

และยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเอง

ในวันและเวลาราชการ หรือส่งไปรษณีย์ใด้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123

ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์

2567

4. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ที่ https://Www.facebook.com/kkusp

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

จำนวน 1 ขุด 5.1 สำเนาแสดงผลการศึกษา

จำนวน 1 ยุด 5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประขาชน

จำนวน 1 ชุด 5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน

5.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาต่ำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว

จำนวน 1 รูป

5.5 สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ขือสกุล (ถ้ามี)นวน 1 ชุด

5.6 หากเป็นชายต้องมีใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สต.8 หรือ สต.43) หรือ หนังสือแสดงการ

ได้รับยกเว้นการเป็นทหาร จำนวน 1 ชุด

5.7 ใบรับรองการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

5.8 เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

5.9 หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีวุฒิไม่ตรงในประกาศนี้ จะถือว่าขาดคุณสมบัติ

ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาของเอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการสมัครงาน เอกสารและ

หลักฐานการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

หากตรวจสอบในภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร หรือ ทุจริตในการ

สอบ ให้สิ้นสุดสัญญาจ้างนับแต่วันที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พันสภาพ โดยที่อุทยานวิทยาศาสตร์

ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย

อนึ่ง อุทยานวิทยาศาสตร์ จะดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครยองบุคคล

ผู้สอบได้ทุกรายเมื่อเช้าปฏิบัติงาน หากพบว่าเป็นวุฒิปลอมจะถูกเลิกจ้างและดำเนินคคีตามกฎหมาย

6. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

7. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี

ผู้ใด้รับการคัดเลือกในอันดับสำรองจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการ

คัดเลือก หากมีการคัดเลือกในตำแหน่งตังกล่าวนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีสำรองใหม่แล้ว ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้ใน

ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567

 

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พื้นที่สร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้

ponpond
โพสต์โดย
ponpond