เจ้าหน้าที่พาสเจอร์ไรซ์ / เจ้าหน้าที่การตลาด / เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

เจ้าหน้าที่พาสเจอร์ไรซ์ / เจ้าหน้าที่การตลาด / เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

เจ้าหน้าที่พาสเจอร์ไรซ์ / เจ้าหน้าที่การตลาด / เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 4f36318bbccb8067767d8fa226d1f016@example.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น


1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พาสเจอร์ไรซ์   เพศชาย อายุ 22-45  ปี  วุฒิการศึกษาประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)  เงินเดือน  10830  บาท

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด  เพศชาย อายุ 22-45  ปี  วุฒิการศึกษาประกาศณียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือเทียบเท่า  เงินเดือน  10140  บาท

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ  เพศชาย – หญิง  อายุ 22-45  ปี  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา  เทคโนโลยีอาหาร  วิทยาศาสตร์ทางอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  เงินเดือน  11540  บาท

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่  20  กุมภาพันธ์ –  5  มีนาคม  2566  สอบวันที่  8  มีนาคม  2566

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 4f36318bbccb8067767d8fa226d1f016@example.com

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด