เจ้าหน้าสโตร์ ,เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

เจ้าหน้าสโตร์ ,เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

เจ้าหน้าสโตร์ ,เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkc_cop@hotmail.co.th

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere1.  เจ้าหน้าที่สโตร์  อัตราเงินเดือน  10,830  บาท เพศ ชาย -หญิง  อายุ  21/35  ปี  วุฒิการศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2.  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ  อัตรเงินเดือน 11,540 บาท  เพศ ชาย -หญิง  อายุ  22/45  ปี  วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร ,วิทยาศาตร์ทางอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  20  พฤษภาคม – 3  มิถุนายน  2565   ในวันทำการ  วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา  08.30 – 17.00  น.

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง  ณ  สหกรณ์โคนมขอนแก่น  จำกัด  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร  080-4617344

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkc_cop@hotmail.co.th

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด