เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kktba.th1@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 11,000++ บาท / เดือน


คุณสมบัติ

-วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
-สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
-มีความยืนหยุ่นในการทำงาน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ทำหน้าที่ประสานงาน และบริหารจัดการด้านงานสารบรรณและงานธุรการของสมาคมฯ

1.1 จัดทำวาระการประชุม และรายงานการประชุม ในแต่ละครั้งที่มีการจัดประชุม

1.2 ดูแลและจัดทำทะเบียนสมาคม

1.3 รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รวมถึงตอบรับ-ปฏิเสธ

1.4.จัดทำหนังสือส่ง เช่น ทำหนังสือเชิญหน่วยงานต่างๆ

2. ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกสมาคมฯ

3. อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกของสมาคมฯในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสมาคม

4. ดูแลเพจ เว็บไซด์ อีเมลล์ และกลุ่มไลน์ของสมาคมฯ โดยการอัพเดตข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ

5. ดูแลจัดเก็บเอกสารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ออกใบเสร็จรับเงิน รวมถึงรวบรวมเอกสารรายรับ-รายจ่ายบัญชีการเงินของสมาคมฯโดยประสานงานกับเหรัญญิก

5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kktba.th1@gmail.com

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น
Orawan
โพสต์โดย
Orawan