เภสัชกรวิจัย จำนวน 1 อัตรา

เภสัชกรวิจัย จำนวน 1 อัตรา

เภสัชกรวิจัย จำนวน 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nattchan@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

เภสัชกรวิจัย

1.      คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1       มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเภสัชศาสตร์

1.2       หากเป็นชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

1.3       มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

1.4       ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานปกติ รวมทั้งวันเสาร์ และวันอาทิตย์

1.5       สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้

1.6    หากมีความรู้ทั่วไปความเข้าใจและได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการทำงานวิจัยทางคลินิกได้ตามหลัก Good Clinical Practice (GCP) (โปรดยื่นเอกสารแนบ)

1.7       หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยคลินิกและงานให้ยาเคมีบำบัด (โปรดยื่นเอกสารแนบ)

1.8       หากมีค่าคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET หรือ CU-TEP หรือ KKU-AELT (โปรดยื่นเอกสารแนบ)

1.10    มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

1.11    มีทักษะในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

 

2.      วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัคร ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 17 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเวลาราชการ หรือทาง E-mail : nattchan@kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566

 

3.      วิธีการสมัคร

3.1         สมัครด้วยตัวเอง ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 17 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ

3.2         ขอใบสมัครพร้อมกับส่งเอกสารและหลักฐานในการสมัครตามข้อ 4. ทาง E-mail nattchan@kku.ac.th

 

4.      เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร

4.1         ขอใบสมัคร ณ  สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 17 คณะแพทยศาสตร์ หรือทาง E-mail nattchan@kku.ac.th

4.2      หนังสือสำเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.3         เอกสารแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.4         บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.5         ทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.6         หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือเอกสารแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.7         ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.8      รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กรุณาติดต่อ คุณณัฐวิภา หมายเลขโทรศัพท์ 043-366568 หรือ E-mail nattchan@kku.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.chulatutor.com/toefl/
https://www.chulatutor.com/blog/toefl/
https://exam.chulatutor.com/toefl/
https://course.chulatutor.com/p/toefl/

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nattchan@kku.ac.th

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (Academic Clinical Research Office: ACRO)
umaphorn-phutthabut
โพสต์โดย
Umaphorn Phutthabut