เภสัชกรวิจัย

เภสัชกรวิจัย

เภสัชกรวิจัย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nattchan@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

เภสัชกรวิจัย

1.        คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1   เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 1655/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน

1.2      หากเป็นชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

1.3      มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเภสัชศาสตร์

1.4      มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

1.5      ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานปกติ รวมทั้งวันเสาร์ และวันอาทิตย์

1.6      สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้

1.7   หากมีความรู้ทั่วไปความเข้าใจและได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการทำงานวิจัยทางคลินิกได้ตามหลัก Good Clinical Practice (GCP) (โปรดยื่นเอกสารแนบ)

1.8   หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยคลินิกและงานให้ยาเคมีบำบัด (โปรดยื่นเอกสารแนบ)

1.9      หากมีค่าคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ เช่น

– TOEFL (Paper Based, Computer Based, Internet Based) หรือ

– IELTS (Academic Module) หรือ

– TU-GET  หรือ

– CU-TEP  หรือ

– KKU-AELT

(โปรดยื่นเอกสารแนบ)

1.10   มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

1.11   มีทักษะในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

2.        วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัคร ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเวลาราชการ หรือทาง E-mail : nattchan@kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2566

3.        วิธีการสมัคร

3.1      สมัครด้วยตัวเอง ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ

4.        เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร

4.1      ขอใบสมัคร ณ  สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ หรือทาง E-mail nattchan@kku.ac.th

4.2      หนังสือสำเร็จการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.3      เอกสารแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.4      บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.5      ทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.6      หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือเอกสารแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.7      ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.8      รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nattchan@kku.ac.th

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (Academic Clinical Research Office: ACRO)
umaphorn-phutthabut
โพสต์โดย
Umaphorn Phutthabut