เภสัชกรวิจัย

เภสัชกรวิจัย

เภสัชกรวิจัย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nattchan@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 25000 บาท / เดือน

Loading

ผู้ช่วยเภสัชกร

1.      คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1   เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 1655/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน

1.2       หากเป็นชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

1.3       มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเภสัชศาสตร์

1.4       มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

1.5       ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานปกติ รวมทั้งวันเสาร์ และวันอาทิตย์

1.6       สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้

1.7       หากมีความรู้ทั่วไปความเข้าใจและได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการทำงานวิจัยทางคลินิกได้ตามหลัก Good Clinical Practice (GCP) (โปรดยื่นเอกสารแนบ)

1.8       หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยคลินิกและงานให้ยาเคมีบำบัด (โปรดยื่นเอกสารแนบ)

1.9       หากมีค่าคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ เช่น

–          TOEFL (Paper Based, Computer Based, Internet Based)       หรือ

–          IELTS (Academic Module)                                             หรือ

–          TU-GET                                                                   หรือ

–          CU-TEP                                                                    หรือ

–          KKU-AELT

(โปรดยื่นเอกสารแนบ)

1.10    มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

1.11    มีทักษะในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

2.      วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัคร ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเวลาราชการ หรือทาง E-mail : nattchan@kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

3.      วิธีการสมัคร

3.1   สมัครด้วยตัวเอง ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 17 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ

3.2   ขอใบสมัครพร้อมกับส่งเอกสารและหลักฐานในการสมัครตามข้อ 7. ทาง E-mail nattchan@kku.ac.th

4.      เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร

4.1   ขอใบสมัคร ณ  สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ หรือทาง E-mail nattchan@kku.ac.th

4.2   หนังสือสำเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.3   เอกสารแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.4   บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.5   ทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.6   หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือเอกสารแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.7   ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.8   รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.chulatutor.com/cu-tep/
https://www.chulatutor.com/blog/cu-tep/
https://exam.chulatutor.com/cu-tep/
https://course.chulatutor.com/p/cu-tep/

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nattchan@kku.ac.th

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชั้น 16 อาคารสว.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

nuttawipha-chantarasombat
โพสต์โดย
Nuttawipha Chantarasombat