ธุรการโครงการวิจัย

ธุรการโครงการวิจัย

ธุรการโครงการวิจัย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nattchan@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

ผู้ช่วยเภสัชกร

1.      คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

1.2 หากเป็นชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

1.3 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานวิจัยคลินิก

1.4 หากมีความรู้ทั่วไปความเข้าใจและได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการทำงานวิจัยทางคลินิกได้ตามหลัก Good Clinical Practice (GCP) (โปรดยื่นเอกสารแนบ)

1.5 มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

1.6 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

2.      วิธีการสมัคร

สมัครผ่านทาง E-mail nattchan@kku.ac.th ภายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564

3. เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร

3.1   ขอใบสมัคร ณ  สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ หรือทางทาง E-mail nattchan@kku.ac.th

3.2   หนังสือสำเร็จการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.3   เอกสารแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.4   บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.5   ทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.6   หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือเอกสารแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.7   ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.8   รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nattchan@kku.ac.th

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชั้น 16 อาคารสว.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

nuttawipha-chantarasombat
โพสต์โดย
Nuttawipha Chantarasombat