พนักงานผลิตสื่อการเรียนการสอน

พนักงานผลิตสื่อการเรียนการสอน

พนักงานผลิตสื่อการเรียนการสอน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล info@etcb.in.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15000 บาท / เดือน
พนักงานผลิตสื่อการเรียนการสอน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

–  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เทคโนโลยีการศึกษา  และ/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์

–  ไม่จำกัดเพศ  สัญชาติไทย  มีอายุระหว่าง  ๒๔ – ๓๕  ปี

–  มีความซื่อสัตย์  มีความประพฤติดี  มีประวัติส่วนตัวดี

–  มีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ  และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

–  มีสุขภาพดีไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ได้

–  หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร  หรือได้รับการยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร

หรือเป็นทหารปลดประจำการ

–   ถ้ามีทักษะการพิมพ์สัมผัส การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ download ใบสมัครได้ที่
www.etcb.in.th  และ www.facebook.com/etcb.in.th
โดยนำส่งใบสมัครและแนบไฟล์เอกสาร ทาง e-mail : info@etcb.in.th ระหว่างวันที่ ๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล info@etcb.in.th

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
etcb88
โพสต์โดย
etcb88