พนักงานการแพทย์

พนักงานการแพทย์

พนักงานการแพทย์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hattsi@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานการแพทย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครพนักงานการแพทย์ 1 อัตรา

 

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3. มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

5.เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น

6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบสูง

7. มีจิตใจรักในการบริการ (Service Mind)

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ถึง  31 พฤษภาคม 2567

กรุณายื่นใบสมัคร 2 วิธี ดังนี้

1) กรอกแบบฟอร์มใบสมัครตามเอกสารแนบท้าย มายัง สำนักงานการพยาบาล SMC ชั้น 17 อาคาร สว.1

โรงพยาบาลศรีนครินทร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ในวันและเวลาราชการ)

2) กรณีส่งใบสมัครออนไลน์ กรุณาส่ง PDF ไฟล์พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ E-Mail: hattsi@kku.ac.th

 

ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ https://cdn2.me-qr.com/pdf/22393675.pdf

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hattsi@kku.ac.th

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
smilejaebeer
โพสต์โดย
smilejaebeer