นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkuic@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft office รวมไปถึง

โปรแกรมระบบจัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมบัญชี และพร้อมที่จะเรียนรู้โปรแกรมระบบอื่นๆ

ได้เป็นอย่างดี

3.   มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัสดุและบัญชี (ถ้ามี)

หรือหากมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานราชการให้แนบหลักฐานรับรองการทำงานด้วย

4.   มีทักษะและความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

5.   มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

ภาระงานในหน้าที่

1. ด้านงานพัสดุ

– จัดซื้อ จัดหา และเบิกจ่ายพัสดุ (วัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินงานปกติตามแผนงบประมาณ

การจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปี)

– บันทึกรายการในบัญชีรับ-จ่ายพัสดุ ในระบบ IC Store ตรวจนับและรายงานวัสดุคงเหลือ

ประจำรายไตรมาส และตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี และรายงานครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี

– สำรวจความต้องการวัสดุ/ครุภัณฑ์ประจำปี และตรวจสอบสภาพการใช้งานครุภัณฑ์จำหน่ายพัสดุ

ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ และรายงานครุภัณฑ์สำหรับขายทอดตลอด

– ดูแลงานจัดการภายใน แจ้งการซ่อมแซมภายในสำนักงานและอาคารสถานที่ และประสานงาน

แม่บ้านภายในอาคาร

– ดูแลงานการเบิกเงินค่าล่วงเวลาของพนักงานรักษาความปลอดภัยและการทำงานนอกเวลา

ของพนักงาน และจัดทำหนังสือเกี่ยวกับงานพัสดุตามที่ได้มอบหมาย

– จัดเตรียมห้องทำงาน และวัสดุสำหรับบุคลากรเข้าใหม่ตามที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายบุคคล

– ดูแลงานเบิกจ่ายพัสดุของโครงการนำร่องหน่วยธุรกิจ

2. ด้านงานการเงิน

– บันทึกบัญชีเงินสดย่อย ทำเบิกเงินทดแทนเงินสดย่อยประจำเดือน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

(สมุด log book)

– ทำเบิกจ่ายค่าใช้โทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำเดือนและสาธารณูปโภค

– ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติใช้เงินและขออนุมัติเบิกจ่ายจากทั่วไป เช่น เงินบริจาค ค่าใช้สอย

คืนเงิน PD fund เป็นต้น

– ออกเลขสัญญายืมเงิน บันทึกบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดลองจ่าย ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทดลองจ่าย

และติดตามทวงถามลูกหนี้ครบกำหนดเงินยืม และติดตามมวงถามลูกหนี้ครบกำหนดเงินยืม

รายงานลูกหนี้คงเหลือรายตัวประจำเดือน

– ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ/กิจกรรมตามระเบียบและหลักการ

– ตรวจสอบความถูกต้องของการเดินทางไปราชการและการเบิกจ่าย

– จัดเก็บเอกสารชุดเบิกจ่าย คืนต้นเรื่องและสืบค้นเอกสาร

– จัดเตรียมการประชุมของฝ่ายและเบิกจ่ายประจำเดือน

– ดูแลงานด้านการเบิกจ่ายเงินของโครงการนำร่องหน่วยธุรกิจ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkuic@kku.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ม. 16 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน ชั้น 2 ถ. มิตรภาพ

Samaporn Manmart
โพสต์โดย
Samaporn Manmart