คนสวน

คนสวน

คนสวน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jaturon@scphkk.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 9000 บาท / เดือน

Loading

คนสวน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน

– อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท  จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

– เพศชาย

– มีสัญชาติไทย

–  มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี

– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

– ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

– ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– ไม่กำหนดคุณวุฒิ

– มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารที่ดี

– มีบุคลิกภาพที่ดี

– มีพฤติกรรมบริการที่ดี

– มีประสบการณ์ในการทำงานในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยไม่เกิน ๑ ปี

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.scphkk.ac.th/

*** ผู้ประสงค์สมัครขอยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น.– ๑๖.๐๐ น.) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๕๐ บาท 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jaturon@scphkk.ac.th

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
วสส.ขอนแก่น
โพสต์โดย
วสส.ขอนแก่น