เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 11500 บาท / เดือน
  • ปิดรับสมัครแล้ว

Loading

นักจัดการงานทั่วไป

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกประเภทเหมาบริการ

– ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 อัตรา

– อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงกว่า ตามที่ ก.พ. รับรอง ทุกสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.scphkk.ac.th/

*** ผู้ประสงค์สมัครขอยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566  ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น.– 16.00 น.)  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 50 บาท ***

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
วสส.ขอนแก่น
โพสต์โดย
วสส.ขอนแก่น