อาจารย์ประจำ (สาขาวิชานิติศาสตร์)

อาจารย์ประจำ (สาขาวิชานิติศาสตร์)

อาจารย์ประจำ (สาขาวิชานิติศาสตร์)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
อาจารย์ประจำ (สาขาวิชานิติศาสตร์)

คุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้

1. คุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยคุณวุฒิการศึกษา
เป็นผู้มีความรู้ในด้านต่อไปนี้
– มีความเข้าใจในกฎหมายและระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแพ่ง, กฎหมายอาญา, กฎหมายทรัพย์สิน, กฎหมายปกครอง, หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย เป็นต้น
– มีทักษะในการสื่อสาร สามารถอธิบายหลักการและประเด็นทางกฎหมายได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่เกิน 50 ปี
4. รักในงานสอน มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษา ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี
5. มีผลงานวิชาการหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว
บทความวิจัย
– ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, SCIE, SSCI, AHCI, JSTOR, Project Muse
– ไม่จำเป็นต้องเป็น TCI1 หรือ TCI2 ต้องมี Peer 3 คน และตีพิมพ์ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี
– Proceedings ที่ตีพิมพ์ Full Paper ต้องร่วมกับสมาคมวิชาชีพ และจัดมาแล้ว 5 ปีขึ้นไป
บทความวิชาการ
– ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, SCIE, SSCI, AHCI, JSTOR, Project Muse
– ไม่จำเป็นต้องเป็น TCI1 หรือ TCI2 แต่ต้องมี Peer 3 คน และตีพิมพ์ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี
– ไม่นับ Proceedings
6. มีคะแนนสอบ ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน
– TOEIC : 550 คะแนนขึ้นไป

สวัสดิการ
-วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
-ประกันสังคม
-ประกันสุขภาพ
-ประกันอุบัติเหตุ
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ห้องทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้อง 1-206) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

HR_SPUKK
โพสต์โดย
HR_SPUKK