รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ สังกัดคณะศิลปศาสตร์

รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ สังกัดคณะศิลปศาสตร์

รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ สังกัดคณะศิลปศาสตร์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224119 ต่อ 204

รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. ไม่จำกัดเพศ

4. ไม่จำกัดอายุ

5. รักในงานสอน มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษา

6. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี

7. มีผลงานวิชาการหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ไม่เกิน 1-2 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

·       รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 1 รูป

·       CV/ Resume

·       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

·       สำเนาทะเบียนบ้าน

·       สำเนาวุฒิการศึกษา

·       Transcript

·       สำเนาใบ สด.9 (เพศชาย)

·       หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้าหากมี)

สวัสดิการ

·       วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

·       ประกันสังคม

·       ประกันสุขภาพ

·       ประกันอุบัติเหตุ

·       กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุ สามารถส่งเอกสารได้ที่  E-mail [email protected] รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

โทร 043-224-119 ต่อ 204 (งานบุคคล)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
Kanokphan Chaiyana
โพสต์โดย
Kanokphan Chaiyana