Electrical & Instrument Supervisor/Technician

Electrical & Instrument Supervisor/Technician

Electrical & Instrument Supervisor/Technician

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.thหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
– รับผิดชอบการซ่อมบำรุง PM & Break downและสนับสนุนงานคลังให้สามารถ รับ-จ่ายน้ำมันได้ตลอด 24 ชั่วโมง
– แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ
– วางแผนงานการบำรุงรักษระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า
– มีความสามารถซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและInstrument ได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้เรื่องเครื่องมือวัด เช่น Flow Transmitter, Temp Transmitter, Pressure Transmitter
– ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็น
– เพศชาย
– อายุ 30 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ เทียบเท่า สาขา ไฟฟ้า หรือ เครื่องมือวัด
– มีประสบการณ์และความรู้เรื่อง DCS & PLC
– มีประสบการณ์และความรู้เรื่อง Instrument
– มีความรู้เรื่องงานซ่อมบำรุง PM และ Break Down
– หากมีประสบการณ์การทำงานด้านคลังน้ำมันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.th

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

TPN_HR
โพสต์โดย
TPN_HR