จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.thหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
– ควบคุม ดูแล จัดทำแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
– อบรมผู้รับเหมาที่ทำงานเกิน 3 วัน ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงานในคลังทุกๆ พื้นที่ เรื่อง “ความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดทั้งการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
– ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลรายงานอุบัติเหตุตามแบบฟอร์ม
– จัดทำรายงานเอกสารส่งทางราชการทุกๆไตรมาส (3 เดือน) ได้แก่ จป ว.
– ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กำหนด Spec.และประเมินผลอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
– ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานในเรื่องเสียง, ความเข้มของแสงและอุณหภูมิรอบบริเวณที่ทำงาน
– ตรวจสภาพพื้นที่การทำงานเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ คือ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงาน และ ทำ SITE SURVEY
– เป็นผู้เชี่ยวชาญ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้
– จัดฝึกอบรมทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติด้านความปลอดภัย ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
– ตรวจสอบ / ประเมินผล / รวบรวม /วิเคราะห์ข้อมูลทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็น
– เพศชาย
– อายุ 30 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– เป็นหัวหน้างานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 2 ปีหากวุฒิการศึกษาหากวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ให้ทดแทนด้วยประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีหากวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับอนุปริญญา (ปวส.) ให้ทดแทนด้วยประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี
– ต้องมีใบอนุญาต จ.ป. วิชาชีพ
– ผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและขั้นก้าวหน้า
– เป็นครูฝึกด้านการดับเพลิงได้
– มีความรู้พื้นฐานด้านปิโตรเลียม
-ผ่านการฝึกสอนความรู้ให้กับพนักงาน (Trainer)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.th

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

TPN_HR
โพสต์โดย
TPN_HR