HSE Manager/Officer

HSE Manager/Officer

HSE Manager/Officer

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.th

Loadingหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
– ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
– ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลรายงานอุบัติเหตุตามแบบฟอร์มรวมทั้งรายงานเอกสารที่ต้องส่งทางราชการตามที่ Supervisor งานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นผู้จัดทำ
– ควบคุมดูแลให้คำแนะนำในการจัดการทำแผนงานโครงการจัดฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม
– ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กำหนด Spec.และประเมินผลอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
– ปรับปรุง/พัฒนาอุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งระงับเหตุฉุกเฉินและอุปกรณ์ช่วยเหลือ
– บริหารจัดการและให้คำแนะนำคณะกรรมการ คปอ. ตามข้อกำหนดของทางราชการ  วางแผนป้องกัน / ระงับอัคคีภัยประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์สมมุติ Scenario Based) แผนการดับเพลิง (Pre Fire Plan), แผนการขจัดคราบน้ำมัน แผนการช่วยชีวิตในที่อับอากาศ, งานที่มีความเสี่ยงสูง, อุบัติภัยและการก่อวินาศกรรม
– เป็นผู้เชี่ยวชาญ สามารถให้คำปรึกษา
– ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้
– จัดฝึกอบรมทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติให้แก่ ERT และหน่วยงานต่าง ๆ
– ควบคุม ดูแล และตรวจสอบรถบรรทุกน้ำมันขาเข้า-ออก
– ควบคุม ดูแล และตรวจสอบรถยนต์ส่วนบุคคลทุกคันทั้งขาเข้า-ออก
– ควบคุม ดูแล และตรวจสอบทรัพย์สิน ,วัสดุ , อุปกรณ์ และสิ่งของของบริษัทที่พนักงานหรือผู้รับเหมานำผ่านเข้า-ผ่านออกจากบริษัท
– ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ในแต่ละวันให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ
– ควบคุม ดูแล และวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ของ Foreman งาน Security และรปภ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ดำเนินการอบรม พขร. รถบรรทุกน้ำมันร่วมกับแผนกปฏิบัติการคลัง

คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็น
– เพศชาย
– อายุ 35 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ต้องมีใบอนุญาต จ.ป. วิชาชีพ
– ประสบการณ์ งานคลังน้ำมัน 1-2 ปี
– มีความรู้พื้นฐานด้านปิโตรเลียม
– ผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น
– มีมนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างดี
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– เป็นหัวหน้างานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมไม่น้อยกว่า 3 ปีหากวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ให้ทดแทนด้วยประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.th

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

TPN_HR
โพสต์โดย
TPN_HR