ตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา

ตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา

ตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrd@toyota-amata.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ , หัวหน้างาน สำนักงานภูเวียง , เจ้าหน้าที่ Call Center , หัวหน้าซ่อมบำรุง , ช่างยนต์ (EM , GS) , พนักงานขับรถ , พนักงานอาคารและสถานที่ , พนักงานล้างรถ , รปภ.

1.  พนักงานขาย  (สำนักงานใหญ่  ,สาขาน้ำพอง ,สาขาภูเวียง)       10   อัตรา

คุณสมบัติ

1.  เพศชาย – หญิง  อายุ   25  ปีขึ้นไป  ,  วุฒิการศึกษา   ปวส. ,  ปริญญาตรี ทุกสาขา

2.  มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์ , ประดับยนต์   หรือ การขายสินค้าประเภทอื่น ๆ

3.  มีความสนใจในงานขายรถยนต์ ,  กรณีมีประสบการณ์ในงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.  สามารถขับรถยนต์ได้   และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

5.  มียานพาหนะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

 

2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  (ประจำสำนักงานใหญ่)       1    อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง   อายุ  30 ปีขึ้นไป  ,  วุฒิ  ป.ตรี – สาขาการบัญชี  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  MS  Office

3. มีความรู้ – ความสามารถในงานตรวจสอบระบบการทำงานภายใน , การจัดการข้อมูล ,

วิเคราะห์ปัญหา  , มีความรู้ในระบบงานบัญชี – การเงิน  และกระบวนการตรวจสอบหลักฐานการทำสัญญาต่าง ๆ  ระบบการเบิก-จ่าย  เป็นต้น

4. มีทักษะประสบการณ์ในการจัดทำแผนงาน , ควบคุม , ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 

3.  หัวหน้าสำนักงานสาขาภูเวียง     1    อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ  35 – 45  ปีขึ้นไป  ,  วุฒิ  ปวส.  ขึ้นไป สาขาการบริหาร การจัดการทั่วไป  ,รัฐศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะประสบการณ์ในงานบริหารจัดการงานสำนักงาน และดูแลความเรียบร้อยของระบบงาน , อาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค  และบุคลากรในองค์กร

3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติในการทำงานดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

และมีทักษะในการสื่อสาร

4. มีทักษะในการใช้ Computer ,  อุปกรณ์สำนักงานได้ดี

5. สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

6. มีความขยัน  ซื่อสัตย์  อดทน

7. มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการ สำนักงานอย่างน้อย 2 ปี

 

4. พนักงานรับรถใหม่  (VDQI)    1    อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ  25  ปีขึ้นไป   ,   วุฒิ  ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา

2. สามารถขับรถยนต์ได้   มีใบอนุญาตขับรถยนต์

3. มีใจรักในงานบริการ  ขยัน , อดทน , มีความรอบคอบ หากมีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

5. พนักงานรับรถศูนย์บริการ *****ด่วน*****       2    อัตรา   

คุณสมบัติ

1.  เพศชาย    อายุ  25  ปีขึ้นไป  ,   วุฒิการศึกษา   ปวส. – ป.ตรี ทุกสาขา

2.  มีทักษะในองค์ประกอบของรถยนต์  ,  มีใจรักในงานบริการ  และมีทักษะในการเจรจา

3.  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

4.  สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับขี่

 

6.  พนักงานขับรถศูนย์บริการ  *****ด่วน*****     1    อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย   อายุ  30-35  ปี    ,    วุฒิ  ม.3 ขึ้นไป  ทุกสาขา

2. สามารถขับรถยนต์ได้  และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ,  มีทักษะประสบการณ์ในการขับรถยนต์   ชำนาญเส้นทางใน จ.ขอนแก่น   และจังหวัดใกล้เคียง   มีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร

3. ผ่านการเกณฑ์ทหาร  , มีใจรักในงานบริการ , ขยัน ,  อดทน   มีความรับผิดชอบ

และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

7. พนักงานรับรถตัวถังและสี     1     อัตรา

คุณสมบัติ

1.  เพศชาย    อายุ  25  ปีขึ้นไป  ,   วุฒิการศึกษา   ปวส. – ป.ตรี ทุกสาขา

2.  มีทักษะในองค์ประกอบของรถยนต์  และมีความรู้เกี่ยวกับงานเคลมสีตัวถัง , ประกันภัยรถยนต์

3.  มีใจรักในงานบริการ   ,  มีทักษะในการเจรจา  ,  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

5.  สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  ,   ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

8.  ช่างยนต์ EM (ประจำสาขาน้ำพอง)    4    อัตรา

คุณสมบัติ

1.  เพศชาย  อายุ  22  ปีขึ้นไป  ,  วุฒิการศึกษา   ปวช.ขึ้นไป   สาขาช่างยนต์

2.  สามารถขับรถยนต์ได้  และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3.  มีประสบการณ์งานซ่อมรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  , ผ่านการเกณฑ์ทหาร ,ขยัน – รับผิดชอบ

 

9.  ช่างยนต์  GS (ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ)    1    อัตรา

คุณสมบัติ

1.  เพศชาย  อายุ  22  ปีขึ้นไป  ,  วุฒิการศึกษา   ปวช.ขึ้นไป   สาขาช่างยนต์

2.  สามารถขับรถยนต์ได้  และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3.  มีประสบการณ์งานซ่อมรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  , ผ่านการเกณฑ์ทหาร ,ขยัน – รับผิดชอบ

 

10.  พนักงานล้างรถ    2    อัตรา

คุณสมับติ

1. เพศชาย – หญิง  อายุ  22  ปีขึ้นไป  ,  วุฒิการศึกษา   ม. 3  ขึ้นไป

2. สามารถขับรถยนต์ได้   และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

3. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

11.  พนักงานอาคารสถานที่   ประจำสาขาน้ำพอง      1    อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ  35  ปีขึ้นไป  ,  วุฒิ  ปวช.  ขึ้นไป

2. มีความรู้ด้านการดูแลสวน  และระบบน้ำบาดาล , มีความขยัน   อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

3. สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

 

12.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  (รปภ.) ประจำสำนักงานใหญ่     1    อัตรา

คุรสมบัติ

1.     เพศชาย อายุ  25  ปีขึ้นไป    ,   วุฒิการศึกษา  ม.3  ขึ้นไป

2.    มีประสบการณ์งานด้านรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย  1  ปี  สามารถทำงานเป็นกะได้

3.    ผ่านการเกณฑ์ทหาร  ขยันอดทน  ,  ซื่อสัตย์   มีมนุษยสัมพันธ์ดี   และมีใจรักในงานบริการ

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrd@toyota-amata.com

บริษัท โตโยต้า อมตะ จำกัด

จำหน่ายและให้บริการด้านรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า

jintanaporn chomchaloa
โพสต์โดย
jintanaporn chomchaloa