พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ , หัวหน้างาน สำนักงานภูเวียง , เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์ , ช่างยนต์ (EM , GS) , หัวหน้างานซ่อมบำรุง , พนักงานขับรถ GS , พนักงานขับรถ (รถเช่า) , พนักงานอาคารและสถานที่ ประจำสาขาน้ำพอง , พนักงานล้างรถ (ประจำสำนักงานใหญ่) , เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย (รปภ.) ประจำสำนักงานใหญ่

พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ , หัวหน้างาน สำนักงานภูเวียง , เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์ , ช่างยนต์ (EM , GS) , หัวหน้างานซ่อมบำรุง , พนักงานขับรถ GS , พนักงานขับรถ (รถเช่า) , พนักงานอาคารและสถานที่ ประจำสาขาน้ำพอง , พนักงานล้างรถ (ประจำสำนักงานใหญ่) , เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย (รปภ.) ประจำสำนักงานใหญ่

พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ , หัวหน้างาน สำนักงานภูเวียง , เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์ , ช่างยนต์ (EM , GS) , หัวหน้างานซ่อมบำรุง , พนักงานขับรถ GS , พนักงานขับรถ (รถเช่า) , พนักงานอาคารและสถานที่ ประจำสาขาน้ำพอง , พนักงานล้างรถ (ประจำสำนักงานใหญ่) , เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย (รปภ.) ประจำสำนักงานใหญ่

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrd@toyota-amata.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ , หัวหน้างาน สำนักงานภูเวียง , เจ้าหน้าที่ Call Center , หัวหน้าซ่อมบำรุง , ช่างยนต์ (EM , GS) , พนักงานขับรถ , พนักงานอาคารและสถานที่ , พนักงานล้างรถ , รปภ.

1.  พนักงานขาย   (สำนักงานใหญ่  และ สาขาภูเวียง)          10   อัตรา

คุณสมบัติ

1.  เพศชาย – หญิง  อายุ   25  ปีขึ้นไป

2.  วุฒิการศึกษา   ปวส. ,  ปริญญาตรี ทุกสาขา

3.  มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์ , ประดับยนต์   หรือ การขายสินค้าประเภทอื่น ๆ

4.  มีความสนใจในงานขายรถยนต์ ,  กรณีมีประสบการณ์ในงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.  สามารถขับรถยนต์ได้   และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

6.  มียานพาหนะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

 

2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ    (ประจำสำนักงานใหญ่)    1  อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง   อายุ  30 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ  ป.ตรี – สาขาการบัญชี  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  MS  Office

4. มีความรู้ – ความสามารถในงานตรวจสอบระบบการทำงานภายใน , การจัดการข้อมูล ,

วิเคราะห์ปัญหา  , มีความรู้ในระบบงานบัญชี – การเงิน  และกระบวนการตรวจสอบหลักฐานการทำสัญญาต่าง ๆ  ระบบการเบิก-จ่าย  เป็นต้น

5. มีทักษะประสบการณ์ในการจัดทำแผนงาน , ควบคุม , ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 

3.  หัวหน้างาน สำนักงานภูเวียง    1    อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ  35 – 45  ปีขึ้นไป

2. วุฒิ  ปวส.  ขึ้นไป สาขาการบริหาร การจัดการทั่วไป  ,รัฐศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะประสบการณ์ในงานบริหารจัดการงานสำนักงาน และดูแลความเรียบร้อยของระบบงาน , อาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค  และบุคลากรในองค์กร

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติในการทำงานดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

และมีทักษะในการสื่อสาร

5. มีทักษะในการใช้ Computer ,  อุปกรณ์สำนักงานได้ดี

6. สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

7. มีความขยัน  ซื่อสัตย์  อดทน

8. มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการ สำนักงานอย่างน้อย 2 ปี

 

4.  เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์   1    อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง  อายุ  25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ  ป.ตรี  ทุกสาขา

3. บุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี

5. สามารถใช้  MS  Office  ได้อย่างคล่องแคล่ว

6. มีความละเอียด รอบคอบ  , มีใจรักในงานบริการ  , ขยัน , อดทน

หากมีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

5.  เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์    1    อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง  อายุ  25 – 32  ปี

2. วุฒิการศึกษา  ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , กราฟิก , ดีไซน์ , สารสนเทศ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ , วีดีโอ , ถ่ายภาพ

4. มีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบสื่อเพื่อการค้าขาย

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี   ยิ้มแย้ม  ขยัน  และกระตือรือร้นในการทำงาน

6. สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

 

6.  ช่างยนต์  (EM , GS)   (ประจำสำนักงานใหญ่  และสาขาน้ำพอง)    3  อัตรา

คุณสมบัติ

1.  เพศชาย  อายุ  22  ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา   ปวช.ขึ้นไป   สาขาช่างยนต์

3.  สามารถขับรถยนต์ได้  และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

4.  มีประสบการณ์งานซ่อมรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.  ผ่านการเกณฑ์ทหาร ,ขยัน – รับผิดชอบ

 

7.  หัวหน้างานซ่อมบำรุง   1   อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ  35  ปีขึ้นไป

2. วุฒิ  ปวส.  ขึ้นไป

3. สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

4. มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงทั่วไปอาคารสถานที่ , ไฟฟ้า , น้ำประปา ฯลฯ

5. มีใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

6. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  ,  มีความขยัน   อดทน    และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

8.  พนักงานขับรถ  GS   (สำนักงานใหญ่)       1    อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย   อายุ  30-35  ปี

2. วุฒิ  ม.3 ขึ้นไป  ทุกสาขา

3. มีทักษะประสบการณ์ในการขับรถยนต์ ,  ชำนาญเส้นทางใน จ.ขอนแก่น

และจังหวัดใกล้เคียง   มีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร

4. ผ่านการเกณฑ์ทหาร  , มีใจรักในงานบริการ , ขยัน ,  อดทน   มีความรับผิดชอบ

และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

9. พนักงานขับรถ  (รถเช่า)    1   อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย   อายุ  25 – 40 ปี

2. วุฒิการศึกษา     ม.3  ขึ้นไป

3. มีประสบการณ์ในการขับรถ 6 ล้อ และรถสไลด์

4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2   , มีทักษะด้านการดูแลรักษาเครื่องยนต์

5. ชำนาญเส้นทางในจังหวัดขอนแก่นและต่างจังหวัดเป็นอย่างดี

6. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีใจรักในงานบริการ

 

10.  พนักงานอาคารและสถานที่ ประจำสาขาน้ำพอง    1   อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ  35  ปีขึ้นไป

2. วุฒิ  ปวช.  ขึ้นไป

3. สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

4. มีความรู้ด้านการดูแลสวน  และระบบน้ำบาดาล

5. มีความขยัน   อดทน    และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

11.  พนักงานล้างรถ   (ประจำสำนักงานใหญ่)    3  อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย – หญิง  อายุ  22  ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา   ม. 3  ขึ้นไป

3. สามารถขับรถยนต์ได้   และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  (สำหรับผู้ชาย)

 

12.  เจ้าหน้าที่รักษาความ  ปลอดภัย  (รปภ.) ประจำสำนักงานใหญ่    1    อัตรา

คุณสมบัติ

1.   เพศชาย อายุ  25  ปีขึ้นไป

2.  วุฒิการศึกษา  ม.3  ขึ้นไป

3.    มีประสบการณ์งานด้านรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย  1  ปี  สามารถทำงานเป็นกะได้

4.    ผ่านการเกณฑ์ทหาร  ขยันอดทน , ซื่อสัตย์   มีมนุษยสัมพันธ์ดี   และมีใจรักในงานบริการ

 

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrd@toyota-amata.com

บริษัท โตโยต้า อมตะ จำกัด

จำหน่ายและให้บริการด้านรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า

jintanaporn chomchaloa
โพสต์โดย
jintanaporn chomchaloa