Business Development

Business Development

Business Development

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล palintorn.so@inet.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น


บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาขอนแก่น
รับสมัครพนักงานตําแหน่ง Business Development

** ด่วนหลายอัตรา **

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ

หน้าที่งานโดยสรุป:ดำเนินการติดตั้งเเละดูเเละบริการของลูกค้าในแต่ Siteให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

1.ควบคมุและดูแลบริการของ Site งานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด
2.เดินทางเข้าไปติดตั้งบริการท่ี Site งานที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามระยะเวลากำหนด
3.ตรวจสอบยอดการจัดส่งให้ตรงกับรายการในระบบทุกวันหลังปิดการทำการ
4. จัดหารับสมัครอบรมไรเดอร์ ให้เพียงพอกับการเปิดให้บริการ service ต่างๆ
5.จัดตารางงานไรเดอร์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการให้บริการ
6.ควบคุมการทำงานของไรเดอร์ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของระบบและมาตรฐานที่กำหนด
7. ดูแล แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริการของเราที่เกิดขึ้นกับ Site งานที่ได้รับผิดชอบ
8. ประสานงาน วางแผน บริหารงานร่วมกับทีมงานในในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจําตําแหน่ง

วุฒการศึกษา : ปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย
ประสบการณ์ : ไม่กำหนด สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

ทักษะ/ลักษณะ :

1. มีความเข้าใจและเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี หรือ แอปพลิเคชันได้
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจัดการเอกสาร Microsoft Office
3.มีความละเอียดรอบคอบมีนษุย์สัมพันธที่ดี มีความตรงต่อเวลา
4.รองรับแรงกดดันและสภาวะการณ์ที่เร่งด่วนเเละเข่งขันต่อเวลาได้

สามารถส่ง resume เพื่อสมัครงานได้ที่ email
Email :  palintorn.so@inet.co.th

ติดต่อสอบถามข้อมูเพิ่มเติม
Ms. Palintorn Sombatmak | NOON
Human  Resource Officer ( KhonKaen Branch )
Mobile : 065  512  4590

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล palintorn.so@inet.co.th

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น

786 ม.2 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

palintorns
โพสต์โดย
palintorns