บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง พนักงานบัญชีลูกหนี้, พนักงานขายสินค้าบนเรือ, เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ, ช่างทั่วไป/ช่างสีรถยนต์/ช่างไฟฟ้า

บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง พนักงานบัญชีลูกหนี้, พนักงานขายสินค้าบนเรือ, เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ, ช่างทั่วไป/ช่างสีรถยนต์/ช่างไฟฟ้า

บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง พนักงานบัญชีลูกหนี้, พนักงานขายสินค้าบนเรือ, เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ, ช่างทั่วไป/ช่างสีรถยนต์/ช่างไฟฟ้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhr@phiphinatural.com

  • พนักงานประจำ
  • ภูเก็ต
บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง พนักงานบัญชีลูกหนี้, พนักงานขายสินค้าบนเรือ, เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ, ช่างทั่วไป/ช่างสีรถยนต์/ช่างไฟฟ้า

ตำแหน่ง  พนักงานบัญชีลูกหนี้  2  อัตรา (ด่วน)

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  25 – 40 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านบัญชี   5  ปีขึ้นไป

– หากมีประสบการณ์ด้านทัวร์ การท่องเที่ยว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ ความสามารถการใช้โปรแกรมบัญชีได้ดี

– สามารถทำบัญชีรายรับ-จ่าย และลูกหนี้ได้ดี

– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

– สามารถปฏิบัติงานที่ต่างสาขาได้

ตำแหน่ง  พนักงานขายสินค้าบนเรือ  2  อัตรา  (ด่วน)

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  20 – 45 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป

–  มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี  สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– สามารถขายสินค้าต่างๆ บนเรือได้ดี  (ของทานเล่น,เครื่องดื่ม,ตั๋วเรือ,สินค้าที่ระลึก,อื่นๆ)

– สามารถให้ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวกับลูกค้าชาวต่างชาติได้

– สามารถปฏิบัติงานบนเรือเฟอร์รี่ได้ดี

– มีทักษะความสามารถว่ายน้ำได้ดี

– สามารถไปปฏิบัติงานที่สาขาอื่นได้ในบางครั้ง (จ.ภูเก็ต, จ.กระบี่, เกาะพีพี)

– เป็นผู้รักงานการบริการ

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล   1  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  25 – 40 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านงานฝ่ายบุคคล   3  ปีขึ้นไป

– มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และงานด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

– มีความเป็นผู้นำ สามารถประสานงานด้านต่างๆ กับทุกแผนกได้ดี

– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

– สามารถปฏิบัติงานนอกสำนักงาน หรือต่างสาขาได้

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประจำท่าเรือ   1  อัตรา

– เพศ  ชาย

– อายุ  22 – 45 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

– มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

– มีทักษะด้านการว่ายน้ำ

– สามารถทำงานบนเรือ และกลางแจ้งได้

– สามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆได้ดี

– สามารถไปปฏิบัติงานที่สาขาอื่นได้ในบางครั้ง (จ.กระบี่, จ.ภูเก็ต, เกาะพีพี)

หน้าที่ – ความรับผิดชอบ

– ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

– ช่วยเหลืองานต่างๆ ตามที่ผู้จัดการท่าเรือได้มอบหมายให้ปฏิบัติงาน

– อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการขึ้นลงเรือ

– ดูแลช่วยเหลือลูกค้าขนกระเป๋าสัมภาระต่างๆลงเรือ – ขึ้นท่าเรือ และจัดเรียงกระเป๋าสัมภาระต่างๆบนเรือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

– ดูแลความเรียบร้อย และทำความสะอาดบนเรือ และบริเวณท่าเรือ

– อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง  ช่างทั่วไป / ช่างสีรถยนต์          2  อัตรา (ด่วน)

– เพศชาย

– อายุ 23 – 45 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในสายงานด้านช่าง 3-5 ปีขึ้นไป

– มีความรู้ด้านช่างสี สามารถทำสีตัวถังรถ หรือสีตัวเรือได้

– มีความรู้ ความสามารถในสายงานช่างอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ดี  (ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างเชื่อม, ช่างก่อสร้าง,ช่างไฟเบอร์,อื่นๆ)

-ไม่มีประวัติอาชญากรรม

– สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

– สามารถยืดหยุ่นเรื่องเวลาในการทำงานได้

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงาน

– อื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

ตำแหน่ง  ช่างไฟฟ้า    1   อัตรา (ด่วน)

– เพศชาย

– อายุ 23 – 45 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในสายงานด้านช่าง 3-5 ปีขึ้นไป

– มีความรู้ ความสามารถด้านระบบงานไฟฟ้าได้ดี

– ดูแลซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

– สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

– สามารถยืดหยุ่นเรื่องเวลาในการทำงานได้

– สามารถเดินทางทำงานนอกสถานที่ได้

– อื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ              – ชุดยูนิฟอร์ม                        – ประกันสังคม

วิธีการสมัครงาน (สัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์) :   ส่งเอกสารสมัครงานทาง  E-mail: bkkhr@phiphinatural.com  หรือ ID LINE: 021154199 เอกสารสมัครงานอย่างละ 1 ชุด :

1. ประวัติส่วนตัว Resume

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา/ใบระเบียนผลการศึกษา

5. ใบผ่านงาน/ใบฝึกงาน (ถ้ามี)

6. รูปถ่ายปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :      Tel .  090-9204182    Line ID: 021154199   วันจันทร์-ศุกร์   เวลา  09.00-17.00 น.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhr@phiphinatural.com

บริษัท อันดามันเวฟ มาสเตอร์ จำกัด

ให้บริการเดินเรือขนส่ง และนำเที่ยวใน ภูเก็ต-กระบี่