หัวหน้าแผนกบัญชี 1 อัตรา

หัวหน้าแผนกบัญชี 1 อัตรา

หัวหน้าแผนกบัญชี 1 อัตรา

รายละเอียดการสมัครงาน docs.google.com.


พนักงานการตลาด 2 อัตรา

หน้าที่/ความรับผิดชอบ : 
รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการบันทึกรายการตั้งหนี้ และลดหนี้ รวมทั้งตรวจสอบและอนุมัติใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้และใบลดหนี้ วิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ ตรวจสอบและจัดส่งรายงานภาษีซื้อให้ถูกต้องและทันเวลาให้กับกรมสรรพากร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
มีภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา มีความละเอียดรอบคอบ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีความรู้ด้านกฎหมายภาษี ประมวลรัษฎากร
สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
มีประสบการณ์ ด้านงานบัญชี ปิดงบบัญชี 3 ปี ขึ้นไป

รายละเอียดการสมัครงาน docs.google.com.

บริษัท ออโตคอร์ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1111 ม.1 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

HR _ACG
โพสต์โดย
HR _ACG