โปรเจคไซท์ (Project Site)

โปรเจคไซท์ (Project Site)

โปรเจคไซท์ (Project Site)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.sataponkkc@gmail.com

 • พนักงานประจำ
 • ขอนแก่น
 • ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ บาท / เดือน
โฟร์แมน (ผู้ควบคุมหน้างาน ) ด่วน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการวางแผน ประสานงานระหว่างหน่วยงาน วิเคราะห์ข้อมูลได้
 • มีภาวะผู้นำ รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถทำงานเป็นทีม
 • ขับรถยนต์ได้

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนการก่อสร้าง กำหนดทิศทางให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • จัดทำแผน Maaster Plan อัพเดทให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
 • มอบหมาย กระจายงานให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอย่างชัดเจนมีแบบแผน
 • บริหารควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน คุณภาพตรงตามแบบมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมงานก่อสร้าง หรือแก้ปัญหาหน้างานได้ทันเวลา
 • ติดตามสรุปผลการปฏิบัติงาน นำเสนอผู้จัดการฝ่าย และนำรายงานต่อผู้บริหารเป็นลำดับ
 • พิจารณาแนวทางการแก้ไข เมื่อผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและนำเสนอผู้จัดการฝ่ายเพื่อพิจารณา
 • ทบทวนใบขอซื้อ/ขอจ้าง กรณีเกินงบ งานแก้หรืองานเพิ่ม
 • อนุมัติขั้นตอนการก่อสร้างหมวดโครงสร้าง โครงหลังคา ก่อฉาบและการเปลี่ยนแแปลงวิธีปฏิบัติงานที่ไม่ตรงตามกำหนด
 • อนุมัติการจัดจ้าง งานที่ต้องปรับแก้ วงเงินวัสดุรวมค่าแรงไม่เกิน 1,000 บาท

 

สนใจสมัครงานส่งเรซูเม่ hr.sataponkkc@gmail.com หรือโทร 090-988-1044

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.sataponkkc@gmail.com

บริษัท สถาพรคอนสตรัคชั่นขอนแก่น จำกัด

769/11-12 ม.2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

SATAPON KHONKAEN
โพสต์โดย
SATAPON KHONKAEN