พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrofficer.unst@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15000 + (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) บาท / เดือน
คลังสินค้า/จัดส่ง

คุณสมบัติ

 

1.วุฒิการศึกษา ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

2.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น

3.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ลำดับงานเป็นระบบและจัดการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.มีความละเอียดรอบคอบและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

5.เป็นนักสื่อสารที่ดี กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ตอบสนองอย่างรวดเร็ว

6.มีความรับผิดชอบ ควบคุม ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการทวงถามหนี้ในเชิงรุก

7.มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมในใจ รับผิดชอบ อดทน

ลักษณะงาน

1.บันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารทางบัญชี

2.บันทึกรับสินค้าเข้าประจําวันและเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจําวันต่าง ๆ

3.จัดทํารอบการจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

4.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย เช่น ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

5.ตรวจความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกอบการบันทึกรายการตั้งหนี้

6.ติดตามใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี พร้อมรวบรวม จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหา

8.ตรวจรายงานและยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ง.ด.3, 53 และ ภ.พ.30, 36)

9.จัดทำรายการกระทบยอดบัญชีประจำเดือน

10.จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน, ต่อประกันต่างๆ

11.จัดทำรายงาน /สรุปข้อมูล ทางบัญชีตามระยะเวลาที่กำหนด

12.ดำเนินการในส่วนของบัญชีและประสานงานต่างๆ

13.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrofficer.unst@gmail.com

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด

ศูนย์รวมสารเคมี เครื่องแก้ว อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหร

UNION SCIENCE TRADING
โพสต์โดย
UNION SCIENCE TRADING